Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

turėti darbo patirties politikos formavimo darbo jėgos mobilumo ir laisvo darbuotojų judėjimo srityje užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose institucijose;

turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties atstovavimo Lietuvos Respublikai ES srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką, taip pat viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

išmanyti ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;

žinoti ES teisės aktus, reglamentuojančius laisvą darbuotojų judėjimą, darbo jėgos mobilumą, trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimą ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę reikalavimus;

išmanyti Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų, organizacijų susitikimų rengimo reikalavimus ir rekomendacijas;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

sugebėti rengti, analizuoti ir vertinti teisės aktus, strategijas, koncepcijas ir programas bei kitus dokumentus, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti, koordinuoti darbo grupių veiklą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, strategijų, koncepcijų, programų rengimo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimus skyriui nustatytose veiklos srityse ir apie tai rengia informaciją ES institucijoms;

rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones, susijusias su valstybės politikos formavimu darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo srityse, koordinuoja, kontroliuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas; 

analizuoja užimtumo įstaigos pateiktus Užimtumo fondo lėšų sąmatų projektus ir teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;

rengia ataskaitas apie Užimtumo fondo lėšų panaudojimą, teikia jas svarstyti Lietuvos Respublikos trišalei tarybai, tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir jas viešai skelbia ministerijos interneto svetainėje;

koordinuoja užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo finansavimą;

analizuoja užimtumo didinimo programų įgyvendinimą, jų poveikį užimtumui ir problematiką, rengia ataskaitas apie užimtumo didinimo programų įgyvendinimą bei teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų tobulinimo;

teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su valstybės politikos formavimu darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo srityje;

renka ir analizuoja informaciją, susijusią su valstybės politikos formavimu darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo sritimis, analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su valstybės politikos formavimu darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo sritimis;

organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su valstybės politikos formavimu darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo ir trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo klausimais;

bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo, trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo ir užimtumo rėmimo politikos finansavimo klausimais;

dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia ministerijos administracijos padaliniui ir darbuotojams pasiūlymus dėl jų keitimo;

tvarko skyriui priskirtų bylų dokumentaciją;

nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su valstybės politikos formavimu darbo jėgos mobilumo, laisvo darbuotojų judėjimo, trečiųjų šalių piliečių įsidarbinimo sritimis, lėšų, skirtų užimtumo įstaigų išlaikymui ir jų vykdomų funkcijų užtikrinimui planavimu ir vertinimu;

dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Migracijos ir išsiuntimo darbo grupės veikloje (posėdžiuose), svarstant ES migracijos direktyvas, Europos Komisijos Techninio ir Patariamojo komitetų dėl laisvo darbuotojų judėjimo veikloje;

analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;

rengia ministerijos ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

užtikrina ministerijos vidinės interneto svetainės poskyrio ,,Darbo rinka“ aktualios informacijos pildymą, patalpinimą ir priežiūrą;

teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms, ministerijos administracijos padaliniams ar darbuotojams dėl tarptautinių sutarčių priskirtose veiklos srityse sudarymo, teikia informaciją apie jų vykdymą;

rengia ataskaitas apie vykdomų tarptautinių įsipareigojimų priskirtose veiklos srityse įgyvendinimą;

vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.