Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos krypties arba technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos srityse;

išmanyti darbo rinkos politikos klausimus;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, užimtumo rėmimo politiką, būti susipažinusiam su ES teisės aktais užimtumo rėmimo politikos srityje ir perkėlimo į nacionalinę teisę reikalavimais;

išmanyti Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimus ir rekomendacijomis;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

sugebėti teikti išvadas dėl teisės aktų, reglamentuojančių darbo rinkos ir užimtumo klausimus;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl užimtumo rėmimo politikos formavimo, reikalingus darbo rinkos ir užimtumo rėmimo sistemos tobulinimui;

rengia medžiagą darbo rinkos ir užimtumo rėmimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės užimtumo programų bei kitų su užimtumo rėmimu ir darbo rinka susijusių programų projektams;

rengia Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo bei kitų užimtumo rėmimą ir darbo rinką reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus;

teikia išvadas dėl užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų prie ministerijos (toliau – užimtumo įstaigos) kompetencijai priskiriamų teisės aktų projektų darbo rinkos ir užimtumo rėmimo klausimais, užtikrinant įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų suderinamumą;

vertina užimtumo įstaigų vykdomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą;

vykdo užimtumo įstaigų priežiūrą skyriui nustatytose veiklos srityse, rengia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl užimtumo įstaigų metinių veiklos tikslų ir uždavinių, vertina jų teikiamas veiklos ataskaitas;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

prireikus rengia informaciją, raštus ir išvadas dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų institucijų paklausimų darbo rinkos ir užimtumo rėmimo klausimais;

analizuoja institucijų, socialinių partnerių, nevyriausybinių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl darbo rinką ir užimtumo rėmimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir rengia išvadas bei teikia argumentuotus atsakymus į šiuos paklausimus bei pasiūlymus;

bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų institucijų atitinkamais administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, dėl galiojančios užimtumo rėmimo sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių;

koordinuoja, analizuoja ir vertina užimtumo politikos įgyvendinimą pagal ES užimtumo strategiją;

analizuoja ir vertina, kaip darbo rinką ir užimtumo rėmimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES (aquis communautaire) bei kitas tarptautinės teisės normas ir prireikus sukauptą informaciją panaudoja rengiant teisės aktų projektus;

užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose skyriui nustatytose veiklos srityse klausimais;

dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, darbo grupėse, projektuose bei programose, kurios vykdomos ministerijos veiklos bei skyriaus kompetencijos ribose;

informuoja apie užimtumo rėmimą reglamentuojančių norminių aktų taikymą dalykiniuose susitikimuose, seminaruose, paskaitose;

skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose svarstant susijusius su užimtumo rėmimo politika ir darbo rinka įstatymų projektus, atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Pagal Vyriausybės pateiktas pastabas ir pasiūlymus patikslinti Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 8, 10, 13, 24, 25, 36, 37, 44, 47, 49, 59, 61 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 392 straipsniu ir 62 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą.

2. Parengti Užimtumo įstatymo pakeitimus, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. KT41-N12/2019 „Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 24 straipsnio 4 dalies 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

3. Vadovaujantis Užimtumo įstatymo pakeitimais, parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimus.

4. Parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl pavedimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metais“.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1.      Dalyvauti Nacionalinės įgūdžių strategijos projekto veikloje, teikti pasiūlymus identifikuojant pagrindines galimybes ir rengiant strategines rekomendacijas Lietuvos įgūdžių sistemai tobulinti.
  2.      Koordinuoti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) įgyvendinimą, rengti ataskaitas apie Plano įgyvendinimo priemones ir informaciją apie priemonių vykdymą, vertinimo rodiklių reikšmes skelbti ir tikslinti SIS.
  3.      Parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo NR. A1-394 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  4.      Parengti Užimtumo tarybos veiklos nuostatų pakeitimus.