Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos krypties arba technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų atstovavimo ES srityje darbo patirtį;

turėti darbo užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, darbo rinką, taip pat viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

išmanyti tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, ES reglamentus, direktyvas ir kitus dokumentus, susijusius su skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimu ir jų perkėlimu į nacionalinę teisę reikalavimais;

išmanyti Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimus ir rekomendacijas;

sugebėti planuoti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti bei teikti apibendrinimus ir pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras), sugebėti rengti teisės aktų projektus bei atlikti jų analizę;

gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, inicijuoti projektus, koordinuoti ir planuoti jų eigą, vykdyti veiklos kontrolę, turėti derybinių sugebėjimų, įgūdžių spendžiant konfliktines situacijas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų projektų, strategijų, koncepcijų, programų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

teikia pasiūlymus viceministrui dėl darbo ieškančių asmenų užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo, organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą bei vykdo poveikio užimtumui vertinimą;

analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

analizuoja ES užimtumo ir darbo rinkos strategijos formavimo bei jos įgyvendinimo procesus ir numato veiksmus, kad būtų užtikrintas jos perėmimas bei tęstinumas;

pagal skyriui nustatytas veiklos sritis atstovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) ES institucijose, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, Jungtinių Tautų Organizacijoje ir jų darbo organuose, formuojant užimtumo rėmimo politiką bei vykdant kitus skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas;

koordinuoja ir teikia pasiūlymus Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimui užimtumo politikos srityje;

rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;

rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

vertina užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų prie ministerijos (toliau – užimtumo įstaigos) veiklą, teikia pasiūlymus viceministrui dėl užimtumo įstaigų administracinės struktūros ir veiklos tobulinimo, siekiant didinti veiklos efektyvumą;

teikia pasiūlymus viceministrui dėl užimtumo įstaigų metinių tikslų, uždavinių ir rodiklių nustatymo, konkrečių pavedimų vykdymo bei stebi jų įgyvendinimą;

teikia pasiūlymus viceministrui dėl ministerijos strateginio veiklos plano užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje įgyvendinimo;

teikia išvadas dėl valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su Lietuvos Respublikos valstybės politikos formavimu darbo rinkos ir užimtumo rėmimo srityse;

pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus viceministrui ir dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentus, valstybės projektus, kad būtų užtikrintas užimtumo ir investicijų į žmogiškųjų išteklių skatinimas, užimtumo įstaigų modernizavimas;

atstovauja ministerijai komisijose, darbo grupėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

rengia pranešimus užimtumo rėmimo, darbo rinkos politikos formavimo srityse;

pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims, raštus tarnybinės pagalbos klausimais, raštus, kuriais ministerijoje gauti dokumentai pagal kompetenciją persiunčiami kitoms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, raštus, kuriais juridiniams ir fiziniams asmenims pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą, atsakymus į ministerijoje gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, tarp jų atsakymus, kai ministerijos nuomonė dėl prašyme ar skunde nagrinėjamo klausimo jau buvo pateikta anksčiau ir ji nepasikeitė, išskyrus tuos atsakymus, kuriuos pagal kompetenciją pasirašo viceministrai ar kancleris, atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, kurių rezoliucijose nurodyta, kad atsakymą pasirašo skyriaus vedėjas, kitus teisės aktais jam pasirašyti paskirtus dokumentus;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius viceministro pavedimus.