Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį jaunimo politikos formavimo ir/ar įgyvendinimo srityje;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių jaunimo politiką reglamentuojančiais dokumentais, turinčiais reikšmės formuojant Lietuvos Respublikos jaunimo politiką, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politikos klausimus, analizę, teikti išvadas dėl kitų institucijų pateikiamų derinimui teisės aktų, susijusių su jaunimo politika;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti ES teisės aktų projektus jaunimo politikos srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti rengti strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių projektus, išmanyti jų rengimo taisykles bei derinimo tvarką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

dalyvauja formuojant strategines ministerijos veiklos kryptis, vertina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) formuojamą valstybės jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą siekiant, kad formuojama ir įgyvendinama politika užtikrintų tinkamą jaunimo interesų atstovavimą;

koordinuoja Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimą, esant poreikiui inicijuoja ir / ar rengia šio įstatymo nuostatų keitimą, prireikus rengia išvadas dėl kitų institucijų pateiktų derinti šio įstatymo pakeitimo projektų;

dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos (toliau – Taryba) darbe, asmeniškai teikia siūlymus šios Tarybos darbo planams, siekiant užtikrinti jaunimo politikos strateginių krypčių įgyvendinimą;

siekdamas aptarti jaunimo politikos tobulinimo ir (ar) vystymo kryptis bei perspektyvas, sprendžia praktikoje iškilusias problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis organizacijomis;

ministrui, viceministrui pagal nustatytą sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų jaunimo politikos klausimais vykdymo, ES institucijų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų kreipimusi;

analizuoja nacionalinius ir ES teisės aktus, siekiant tobulinti jaunimo politiką bei šioje srityje įgyvendinamas programas ir priemones, teikia siūlymus misterijos vadovybei dėl jaunimo politikos tobulinimo;

teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, vadovauja darbo grupėms, organizuoja teisės aktų projektų rengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei;

analizuoja jaunimo politikos sistemą, jos ypatumus, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;

analizuoja su veiklos sritimi susijusius teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia, išvadas, pastabas ar pasiūlymus dėl šių dokumentų tobulinimo;

prireikus organizuoja pasitarimus su kitų institucijų ir organizacijų darbuotojais jaunimo politikos klausimais, kad aptartų praktikoje iškilusias problemas, tobulinimo kryptis ir perspektyvas, sudarytų bendrą veiksmų planą;

analizuoja su jam priskirta veiklos sritimi susijusių įstaigų veiklą ir teikia išvadas ministerijos vadovybei dėl šių įstaigų veiklos efektyvinimo, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;

atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais bei užtikrinti bendradarbiavimą su šiame papunktyje nurodytais subjektais;

atstovauja ministerijai ES Tarybos Jaunimo darbo grupės darbe, ES Jaunimo Generalinių direktorių susitikimuose bei pagal poreikį kitose ES, Jungtinių Tautų  institucijų organizuojamose darbo grupėse ir / ar renginiuose;

ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keičiantis  savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministro pagal veiklos sritį pavedimus.