Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo su ES ir tarptautinėmis organizacijomis patirtį;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, kitus su patarėjo veiklos sritimi susijusius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautinius dokumentus žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą, moterų ir vyrų lygybės institucinius mechanizmus;

būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo lyties pagrindu srityse, bei nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijų sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimų tvarką;

išmanyti ir gebėti taikyti ES teisės aktus ir strateginius dokumentus moterų ir vyrų lygybės srityje, jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti, koordinuoti komisijų, darbo grupių veiklą ir pirmininkauti jų posėdžiams, turėti vadybos žinių ir įgūdžių, organizacinių sugebėjimų,;

mokėti rengti, analizuoti ir vertinti ES ir Lietuvos teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą, atlikti įgyvendinimo monitoringą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti nuolat informaciją, rengti išvadas;

mokėti anglų kalbą ne žemesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir prancūzų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

padeda skyriaus vedėjui organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti skyriaus veiklą;

rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus patarėjo veiklos srityje, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, projektų tobulinimo;

teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl patarėjo veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

rengia ir teikia skyriaus vedėjui analitinę informaciją, susijusią su patarėjo veiklos sritimi;

organizuoja Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos veiklą, rengia ir derina su komisijos pirmininku posėdžių darbotvarkes, rengia komisijos posėdžių medžiagą, posėdžių protokolus, rengia šios komisijos sprendimų projektus ir koordinuoją jų įgyvendinimą;

rengia ir dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentus, susijusius su patarėjo veiklos sritimi;

atstovauja Lietuvą ES ir tarptautinėse organizacijose;

analizuoja patarėjo veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų subjektų parengtų patarėjo veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų;

rengia, dalyvauja rengiant, derina ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir neteisinių iniciatyvų patarėjo veiklos srityje, atstovauja Lietuvos pozicijoms ES institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose; 7.11. analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas ir priimtus sprendimus moterų ir vyrų lygių galimybių srityje, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir siūlymus dėl jų;

koordinuoja Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimą, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis veiksmų planus, analizuoja moterų ir vyrų lygybės pokyčius, priežastis ir jų pasekmes bei skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus diskriminacijai mažinti;

analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijų įgyvendinimo, Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijos dokumentų bei Jungtinių Tautų darbotvarkės 2030 įgyvendinimo ir kitus patarėjo veiklos sritį apimančius tarptautinių organizacijų dokumentus;

organizuoja pranešimų, ataskaitų, apžvalgų ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms apie moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimą Lietuvoje rengimą ir jų pristatymą tarptautinėse organizacijose;

rengia informacinę medžiagą moterų ir vyrų lygybės klausimais ES Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų tarybai, neformaliems ES ministrų, atsakingų už moterų ir vyrų lygybę, susitikimams;

rengia papildomą informaciją pagal Jungtinių Tautų užklausas, Lietuvos pranešimus pagal Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos dėl moterų padėties vertinimą, kitus patarėjo veiklos sritį apimančius pranešimus ir informaciją;

organizuoja ir koordinuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų dėl lyčių lygybės užimtume, versle, švietime ir lyčių lygybės viešajame gyvenime nuostatų taikymą;

atstovauja ministerijai patarėjo veiklos srities klausimais Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, dalyvauja kitų ministerijos padalinių, Lietuvos ir užsienio institucijų ir įstaigų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, atstovauja ministerijai ES institucijose, užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose, Europos lyčių lygybės instituto veikloje, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant bendradarbiavimo sutartis moterų ir vyrų lygybės klausimais;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis bei kitomis organizacijomis;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis;

laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.