Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį socialinio darbo srityje;

3. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinės rizikos grupių integracijos, taip pat valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo politiką;

4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialisto veiklos sritį, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

5. turėti teisės aktų ir programų rengimo patirties, taip pat dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo A2 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

2. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais skyriaus veiklos srityse rengia ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių įgyvendinimo, ekonominės ir socialinės būklės analizės, dalyvavimo tarpinstitucinėse programose, ketvirtinių ir metinių programų ir priemonių įgyvendinimo planus ir ataskaitas;

3. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia teisės aktų, reglamentuojančių, asmenims, nukentėjusiems, ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis pagalbos teikimo organizavimą, projektus;

4. siekiant užtikrinti efektyvią ir kokybišką pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms, koordinuoja specializuotos kompleksinės pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo organizavimo bei įgyvendinimo procesą;

5. siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką pagalbą asmenims, nukentėjusiems, ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, koordinuoja pagalbos teikimo šiems asmenims organizavimo bei įgyvendinimo procesą;

6. rengia specialisto veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

7. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl specialisto veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų bei jų projektų;

8. teikia metodinę paramą organizacijoms, teikiančioms pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;

9. dalyvauja ministerijos  ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų specialisto veiklos srityje projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

10. bendradarbiauja su specialisto veiklos srityje veikiančiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), keičiantis savo žinioje esančia, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų bei ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

11. organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su ekspertais, atliekančiais mokslinius tyrimus, vertina jų pateiktas ataskaitas bei organizuoja atliktų tyrimų rezultatų pristatymus;

12. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl specializuotos pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo tobulinimo;

13. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl specialisto veiklos srities teisės aktų, planavimo ir kitų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

14. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

15. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

16. konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis specialisto veikslo srities klausimais;

17. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.