Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį su smurto artimoje aplinkoje mažinimu susijusiose socialinės politikos formavimo ir / ar įgyvendinimo srityse;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius smurto artimoje aplinkoje mažinimo politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos šalių smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos formavimu, organizavimu bei įgyvendinimo koordinavimu, taip pat išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

gebėti analizuoti teisės aktus, rengti išvadas dėl teisės aktų projektų;

išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

gebėti rengti strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių projektus, išmanyti jų rengimo taisykles;

mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas dėl teisės aktų ir pasiūlymų smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos formavimą, organizavimą bei įgyvendinimo koordinavimo klausimais;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

padeda skyriaus vedėjui organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti skyriaus veiklą patarėjo veiklos srityje;

rengia teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su smurto artimoje aplinkoje mažinimu, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

rengia išvadas dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų, susijusių su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika;

analizuoja galiojančių teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika, atitikimą nacionalinės teisės aktų reikalavimams, Europos Sąjungos bei tarptautinei teisei;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus, susijusius su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos formavimu, organizavimu bei įgyvendinimo koordinavimu;

dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos srityse;

vykdo korupcijos prevenciją smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos srityje;

įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant projektus, įskaitant tarptautinius projektus, skirtus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos formavimo, organizavimo bei įgyvendinimo koordinavimo gerinimui;

rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl teikiamų ES teisės aktų projektų, ES ministrų tarybos išvadų bei neteisinio pobūdžio dokumentų, tarptautinės teisės dokumentų, susijusių su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika, koordinuoja bendrų pozicijų rengimą, derina jas su kitomis institucijoms, bei pozicijų projektus pristato skyriaus vedėjui;

rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas, susijusias su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika ir teikia jas tarptautinėms organizacijoms;

dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų tarybos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje, susijusioje su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika;

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus susijusius su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika, rengia atsakymus į šiuos prašymus, skundus bei pasiūlymus bei atsižvelgia į juos rengiant teisės aktų projektus;

organizuoja seminarus bei kitus renginius smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose šia tema;

padeda skyriaus vedėjui organizuoti, rengia medžiagą ir pranešimus socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų (toliau kartu – vadovybė) susitikimams bei konferencijoms smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos klausimais;

dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus vadovybei dėl jų keitimo bei planuoja ES struktūrinės paramos panaudojimo valstybės projektus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos srityse;

dalyvauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija), kitų institucijų ir įstaigų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos klausimais;

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją, ataskaitas, analitines žinias smurto artimoje aplinkoje politikos klausimais;

organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos srityje, bendradarbiauja su ekspertais, atliekančiais mokslinius tyrimus, vertina jų pateiktas ataskaitas bei organizuoja atliktų tyrimų rezultatų pristatymus;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, kitų institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos klausimais;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  jų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

atstovauja ministerijai kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.     Parengti Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo projektą

2.     Atnaujinti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programos 2017-2020 veiksmų planą.

3.     Atlikti valstybės vykdomų programų ir priemonių, teikiamų paslaugų nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims analizę ir pateikti siūlymus jų tobulinimui.