Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

11. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

15. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

17. . įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant projektus, įskaitant tarptautinius projektus, skirtus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos formavimo, organizavimo bei įgyvendinimo koordinavimo gerinimui;.

18. Rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas, susijusias su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika ir teikia jas tarptautinėms organizacijoms;.

19. Dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų tarybos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje, susijusioje su smurto artimoje aplinkoje mažinimo politika.

20. Organizuoja seminarus bei kitus renginius smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos klausimams nagrinėti, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose šia tema.

21. Dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, planuoja ES struktūrinės paramos panaudojimo valstybės projektus smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos srityse.

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

šsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – socialinės integracijos srities patirtis;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B1.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.     Parengti Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo projektą

2.     Atnaujinti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programos 2017-2020 veiksmų planą.

3.     Atlikti valstybės vykdomų programų ir priemonių, teikiamų paslaugų nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims analizę ir pateikti siūlymus jų tobulinimui.