Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį šeimos politikos formavimo ir (ar) jos įgyvendinimo srityje;

gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šeimos politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, susijusiais su šeimos politika, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

gebėti analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius šeimos politikos klausimus;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl kitų institucijų pateikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su šeimos politikos klausimais;

išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo taisykles, turėti patirties rengiant ir gebėti rengti teisės aktų projektus;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti analizuoti informaciją, nustatyti problemas ir vertinti jų sprendimo būdus;

gebėti rengti koncepcijų, strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių projektus, išmanyti jų rengimo taisykles bei derinimo tvarką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

teikia pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl strateginių šeimos politikos tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo, rengia strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus šeimos politikos stiprinimo srityje;

koordinuoja Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo įgyvendinimą, esant poreikiui inicijuoja ir rengia šio įstatymo nuostatų keitimus, prireikus rengia išvadas dėl kitų institucijų pateiktų derinti šio įstatymo pakeitimo projektų;

siekdamas aptarti šeimos gerovės srities tobulinimo ir (ar) vystymo kryptis bei perspektyvas, sprendžia praktikoje iškilusias problemas, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis;

dalyvauja Šeimos politikos komisijos darbe, teikia pasiūlymus ministrui dėl šios komisijos darbo ir svarstytinų klausimų, siekiant užtikrinti šeimos politikos strateginių krypčių įgyvendinimą;

teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl teisės aktų šeimos politikos srityje pakeitimų reikalingumo, vadovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – ministerija) sudaromoms darbo grupėms savo veiklos srityje;

rengia teisės aktų projektus savo veiklos srityje ir teikia juos ministerijos vadovybei;

organizuoja veiklas, susijusias su tarpinstitucinio bendradarbiavimo demografinės ir šeimos politikos srityje stiprinimu, su veiklos sritimi susijusių žmogiškųjų išteklių ir institucijų valdymu;

koordinuoja ir rengia bei teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl rengiamų teisės aktų, kitų dokumentų projektų, kad būtų suderintas šeimos politikos reguliavimo srities nuostatų atitikimas kitų teisės aktų nuostatoms;

analizuoja šeimos politikos sistemą, jos ypatumus, problemas, vertina jų sprendimo būdus ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo;

organizuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų šeimos gerovės vystymo klausimais įgyvendinimą;

analizuoja su veiklos sritimi susijusius teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia ministerijos vadovybei išvadas, pastabas ar pasiūlymus dėl šių dokumentų tobulinimo;

organizuoja pasitarimus su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais šeimos gerovės užtikrinimo klausimais, siekiant aptarti praktikoje iškylančias problemas, tobulinimo kryptis ir perspektyvas;

analizuoja su veiklos sritimi susijusių įstaigų veiklą ir teikia išvadas ministerijos vadovybei institucinės sistemos tobulinimo ir administravimo klausimais, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis šeimos politikos klausimais;

analizuoja institucijų, nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus dėl šeimos sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, rengia išvadas ir atsakymus į šiuos pasiūlymus, kad būtų suderinti skirtingų socialinių grupių siekiai ir tikslai, taip pat sprendžiamos praktikoje iškilusios problemos;

atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais bei užtikrinti bendradarbiavimą su šiame papunktyje nurodytais subjektais;

atstovauja ministerijai Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Europos Tarybos organizuojamose darbo grupėse ir renginiuose;

ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose šeimos politikos klausimais;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), keičiantis jo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

vyriausiajam patarėjui atostogaujant, ar kitais atvejais jam nesant, jį pavaduoja ministro įsakymu paskirtas kitas vyriausiasis patarėjas;

vykdo kitus su jo veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.