Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo su dokumentais patirtį bei asmenų konsultavimo ir (ar) aptarnavimo srityse;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą, dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, archyvų darbą, terminologiją, valstybinės kalbos vartojimą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą, įslaptintų dokumentų administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitus tarptautinius teisės aktus ir dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti dokumentų analizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo ir derinimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;

atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus veiklos sričiai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę,

skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

 paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

prižiūri dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą Ministerijoje, įstaigose prie Ministerijos ir kitose Ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;

organizuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą Ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas Ministerijos vadovybę, Ministerijos darbuotojus ir Ministerijos vadovybės techninį aptarnavimą;

užtikrina Ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;

organizuoja ir kontroliuoja Ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų Ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;

teikia siūlymus Ministerijos kancleriui Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

tvirtina Ministerijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;

Ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Ministerijos darbuotojų pateiktų dokumentų ir (ar) nuorodų į juos paskelbimą Ministerijos išorinėje interneto svetainėje;

organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja periodinių leidinių prenumeratą, Ministerijai reikalingų spaudinių užsakymą, jų apskaitos tvarkymą;

vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos sritimi;

pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

dalyvauja renkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;

sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja siūlymų ir dokumentų dėl Ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos parengimą, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) Ministerijos kanclerio pavedimu organizuoja ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;

užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl Ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta Ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, Ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos, minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, būtų pateiktos Ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais;

atstovauja Ministerijai Skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia Ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus Ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų ir (ar) jų projektų tobulinimo;

Skyriaus veiklos srities ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia Ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;

konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, kitoms Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;

nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo ir Skyriaus veiklą su Ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) Ministerijos kanclerio pavedimus.