Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo, susijusio su savivaldybių veikla įgyvendinant socialinės apsaugos politiką, patirtį;

 išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos šalių vaiko gerovės politiką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų sąranga ir vykdoma politika vaiko teisių apsaugos srityje;

būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir jų atstovais principais;

gebėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, nustatyti problemas ir vertinti jų sprendimo būdus;

gebėti rengti, strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių projektus, išmanyti jų rengimo taisykles bei derinimo tvarką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strategines ir veiklos kryptis, vertina ministerijos formuojamą politiką, jos įgyvendinamą savivaldybėse bei vystymą;

analizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų bendradarbiavimo su savivaldybėmis, seniūnijomis bei jų asociacijomis kokybę ir ypatumus bei teikia siūlymus ministrui, viceministrui pagal nustatytą sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) ir už bendradarbiavimą atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams dėl bendradarbiavimo tarp šiame papunktyje nurodytų subjektų vystymo;

rengia  ministerijos veiklos projektus ir jiems vadovauja ir/ar dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

analizuoja savivaldybių pasiūlymus dėl joms patikėtų socialinės apsaugos funkcijų atlikimo bei teikia rekomendacijas ministrui ir savivaldybių administracijoms dėl šių funkcijų įgyvendinimo tobulinimo;

telkia ministerijos resursus bendradarbiavimui su savivaldybėmis, seniūnijomis stiprinti bei pagalbai konkrečioms savivaldybėms vystyti socialinės apsaugos ir užimtumo priemones;

analizuoja, kokias ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų įgyvendinamas programas, priemones ar paslaugas perduoti savivaldybėms, skatina ir koordinuoja perdavimo procesą;

inicijuoja ir esant poreikiui organizuoja ministro, ministerijos administracijos padalinių ar pavaldžių įstaigų atstovų susitikimus, posėdžius, konferencijas su savivaldybių, seniūnijų atstovais, Vyriausybės atstovais apskrityse bei Lietuvos savivaldybių asociacija;

kuria ir užtikrina tvarias bendradarbiavimo su Lietuvos savivaldybių asociacija, savivaldybėmis, seniūnijomis ir jų asocijuotomis struktūromis formas, esant poreikiui sudaro bendradarbiavimo susitarimus, analizuoja jų reikalingumą ir esant poreikiui juos koreguoja;

inicijuoja, skatina ir esant poreikiui koordinuoja bendrus ministerijos, jai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų juridinių asmenų ir organizacijų projektus socialinei ir užimtumo politikai Lietuvoje stiprinti; 

skatina ir įgyvendina bendrus mokymosi, kvalifikacijos kėlimo projektus bei programas, įtraukiančias savivaldybių, ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ar darbuotojus;            

pagal kompetenciją priima sprendimus dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, savo veiklos srityje vadovauja darbo grupėms, organizuoja teisės aktų projektų rengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei;

savo veiklos srityje atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir kitose institucijose;

atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais bei užtikrinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) ir gauna iš jų informaciją apie vykdomas priemones savivaldybėse;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vyriausiajam patarėjui atostogaujant, ar kitais atvejais jam nesant, jį pavaduoja ministro įsakymu paskirtas kitas vyriausiasis patarėjas;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministrų pagal veiklos sritį pavedimus.