Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį socialines paslaugas teikiančių įstaigų srityje;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su socialinės globos įstaigų veiklos sritimi;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

koordinuoja Globos įstaigų veiklą, numatant pagrindines veiklos kryptis ir prioritetus;

atlieka Globos įstaigų teikiamų paslaugų, socialinės globos kainų, paslaugų gavėjų skaičiaus, personalo skaičiaus ir sudėties, lėšų poreikio analizę ir vertinimą, rengia išvadas ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

teikia metodinę pagalbą, siūlymus, išvadas Globos įstaigoms dėl jų vykdomos veiklos, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems;

analizuoja, vertina ir derina Globos įstaigų metinių veiklos planų projektus;

pagal poreikį renka, kaupia ir analizuoja statistinius duomenis apie Globos įstaigų veiklą, talpina ir atnaujina šią informaciją ministerijos interneto svetainėje, teikia išvadas, siūlymus dėl informacijos analizės, talpinimo ministerijos interneto svetainėje  Skyriaus vedėjui;

rengia teisės aktų projektus, susijusius su Globos įstaigų veikla bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Globos įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja prašymus, skundus, siūlymus dėl Globos įstaigų vykdomos veiklos;

bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis įstaigomis prie ministerijos, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas bei informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

dalyvauja ministerijos, kitų institucijų sudarytų darbo grupių veikloje;

analizuoja informaciją ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo socialinės globos įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, klausimais;

tvarko dokumentus ir bylas, kurios pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtos kaupti Skyriuje, užtikrina jų naudojimą, saugojimą, organizuoja jų perdavimą į ministerijos archyvą arba sunaikinimą;

ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (vyriausiuoju patarėju vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims);

rengia specialiąsias Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.