Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį socialines paslaugas teikiančių įstaigų srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su socialinės globos įstaigų veikla;

išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais;

 turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti ir gebėti taikyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

pataria Skyriaus vedėjui dėl socialinės globos įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos strategijos koordinavimo, numatant pagrindines kryptis ir prioritetus;

koordinuoja Globos įstaigų veiklą, numatant pagrindines veiklos kryptis ir prioritetus;

atlieka Globos įstaigų teikiamų paslaugų, socialinės globos kainų, paslaugų gavėjų skaičiaus, personalo skaičiaus ir sudėties, lėšų poreikio analizę ir vertinimą, rengia išvadas ir pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

teikia metodinę pagalbą, siūlymus, išvadas Globos įstaigoms dėl jų vykdomos veiklos, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems likusiems be tėvų globos vaikams;

vertina, prognozuoja ir teikia išvadas kitiems ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams poreikio socialinėms paslaugoms asmenims, iki 2007 m. sausio 1 d. pradėjusiems jas gauti socialines paslaugas suaugusiems asmenims teikusiose apskrities viršininko įstaigose, kurių savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybėms, finansuoti;

analizuoja, vertina ir derina Globos įstaigų metinių veiklos planų projektus;

renka, nagrinėja ir apibendrina Skyriaus koordinuojamų negalią turinčių suaugusių asmenų, senyvo amžiaus asmenų socialinės globos įstaigų ketvirtines ir metines veiklos kriterijų ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

rengia teisės aktų projektus, susijusius su Globos įstaigų veikla bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Globos įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja prašymus, skundus, siūlymus dėl Globos įstaigų vykdomos veiklos;

bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis įstaigomis prie ministerijos, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas bei informaciją Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

dalyvauja ministerijos, kitų institucijų sudarytų darbo grupių veikloje;

ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planus;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis Skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (vyriausiuoju patarėju vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims);

rengia specialiąsias Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;

laikinai nesant Skyriaus vedėjo, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.