Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo viešojo administravimo institucijoje patirtį;

turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį socialines paslaugas teikiančių įstaigų srityje;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su socialinės globos įstaigų veiklos sritimi;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius ES finansinės paramos programų, susijusių su socialinės veiklos sritimi, įgyvendinimą;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, korupcijos prevenciją;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

derina su viceministru pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) parengtus dokumentus, susijusius su Skyriui priskirtomis veiklos sritimis;

pasirašo informacinio pobūdžio Skyriaus vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

dalyvauja parenkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;

sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

rengia ir teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

rekomenduoja socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį Skyriaus darbuotojus tobulinti kvalifikaciją;

asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

užtikrina Skyriaus nuostatuose, metiniame veiklos plane nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginio veikslo plano programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonę „Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai“;

koordinuoja Globos įstaigų veiklą, numatant pagrindines veiklos kryptis ir prioritetus;

teikia siūlymus, išvadas socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl Globos įstaigų veiklos, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams, planuojant ir organizuojant bendruomeninių socialinių paslaugų teikimą regionuose

teikia metodinę pagalbą, siūlymus, išvadas Globos įstaigoms jų vykdomos veiklos, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikimų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams klausimais;

teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl Globos įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;

bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis įstaigomis prie ministerijos, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

rengia ir teikia ministerijos vadovybei ataskaitas bei informaciją Skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;

dalyvauja ministerijos, kitų institucijų sudarytų darbo grupių veikloje;

ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (vyriausiuoju patarėju vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims);

rengia specialiąsias Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės pavedimus.