Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų darbo patirtį ekonominio analitinio (su duomenų bazėmis) darbo srityje;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti savarankiškai dirbti, sugebėti rinkti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

turėti patirties teikiant išvadas dėl teisės aktų;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba rusų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus ir skyriui pavestus uždavinius rengia teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srityje projektus;

tvarko savivaldybių socialinio būsto informacinę sistemą ir teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl jos tobulinimo;

analizuoja, rengia pasiūlymus ir teikia juos skyriaus vedėjui dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų, skirtų mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti, nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos;

rengia su gyvenamųjų patalpų, skirtų mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti, nuomos mokesčio kompensavimu susijusių teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus;

renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų poreikį programoms ir priemonėms įgyvendinti bei jų vykdymą;

rengia statistinę analitinę medžiagą apie teikiamą paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti atskirose savivaldybėse, atlieka jos analizę ir teikia ją skyriaus vedėjui;

teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms rengiant socialinio būsto plėtros planus bei planuojant lėšų poreikį jiems įgyvendinti;

organizuoja pasitarimus, seminarus ir mokymus savivaldybių administracijų darbuotojams paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais;

siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti tinkamą įgyvendinimą ir praktinį taikymą, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, ir organizacijomis, kitais juridiniais asmenimis ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus šių subjektų nurodytoms problemoms spręsti;

siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srityje tinkamą įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) informaciją, ataskaitas su valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti susijusiais klausimais;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų organizuojamose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, vykdomuose projektuose, programose, darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

tvarko su skyriaus veikla paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srityje susijusius dokumentus ir jų bylas, perduoda šiuos dokumentus saugojimui ministerijos archyve;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.