Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekonominio ir 1 metų finansinio darbo patirtį;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

turėti patirties rengiant teisės aktus;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, informacinius pranešimus bei pasiūlymus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, reguliuojančių paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, projektus;

siekiant užtikrinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimą, stebi, analizuoja ir vertina paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo organizavimą, teikiamos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti veiksmingumą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemos tobulinimo;

siekiant užtikrinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimą, vykdo paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti gavėjų skaičiaus pokyčių stebėseną ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemos tobulinimo.

apskaičiuoja būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos bazinį dydį;

siekiant tinkamo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų įgyvendinimo, planuoja lėšas paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti, renka, sistemina ir analizuoja savivaldybių, kreditų davėjų informaciją (paraiškas) dėl lėšų, reikalingų įsipareigojimams, teikiant paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, vykdyti, poreikio ir informaciją apie lėšų panaudojimą, šiais klausimais teikia siūlymus skyriaus vedėjui;

kaupia, sistemina ir analizuoja kredito davėjų pateiktą medžiagą, reikalingą atrinkti kredito davėjus valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti, šiais klausimais teikia siūlymus skyriaus vedėjui;

dalyvauja nustatant valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinius limitus ir paskirstant juos kredito davėjams;

rengia sutarčių (susitarimų) su kredito davėjais, teikiančiais valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus, iš savo kredito išteklių, projektus;

rengia ir teikia atitinkamam ministerijos administracijos padaliniui paraiškas dėl lėšų paramai būstui įsigyti pervedimo bankams;

veda valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų apskaitą Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) modulyje ,,Būstas“;

siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tinkamą įgyvendinimą ir praktinį taikymą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kredito davėjais, teikia jiems metodinę ir organizacinę pagalbą, dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus ir mokymus savivaldybių administracijų specialistams aktualiais paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais, skleidžia pažangią savivaldybių patirtį;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų organizuojamuose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, vykdomuose projektuose, programose, darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais;

siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) informaciją, ataskaitas valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir įgyvendinimo klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms

konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis (žodžiu, raštu, telefonu) paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui jų nurodytoms problemoms spręsti;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.