Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srityje patirtį;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką ir korupcijos prevenciją;

turėti patirties rengiant teisės aktus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja ir prisideda rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, projektus;

prisideda prie teisės aktų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, įgyvendinimo analizės ir stebėsenos vykdymo, padeda skyriaus valstybės tarnautojams vykdyti teisės aktų analizę ir stebėseną, juos konsultuoja dėl šių teisės aktų tobulinimo;

konsultuoja skyriaus valstybės tarnautojus dėl ministerijos vykdomų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, įgyvendinimo;

dalyvauja rengiant ministerijos strateginį planą bei teikia pasiūlymus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemos finansavimo;

siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų Europos Sąjungoje atstovavimą, prisideda prie tarptautinių teisės aktų, Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, rengimo, teikia išvadas, apibendrinimus, reikalingus pateikti tarptautinėms organizacijoms;

konsultuoja dėl Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktos medžiagos nagrinėjimo, pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, projektų tobulinimo;

siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, skyriaus vedėjo pavedimu bendradarbiauja ir keičiasi informacija su ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei kitomis organizacijomis paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo bei tobulinimo klausimais;

konsultuoja ir prisideda rengiant informaciją ir išvadas Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais;

padeda skyriaus vedėjui užtikrinti informacijos apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti sklaidą, organizuoja pranešimų, ataskaitų, apžvalgų ir informacijos visuomenei bei tarptautinėms organizacijoms rengimą ir pateikimą;

inicijuoja pasitarimų, mokymų, seminarų, konferencijų ir kitų priemonių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais organizavimą;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, prisideda prie skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos paramos ir finansinių paskatų būstui įsigyti ar išsinuomoti srityje dalies rengimo;

konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) fizinius ir juridinius asmenis paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinio reguliavimo įgyvendinimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

konsultuoja dėl specialiųjų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygų – techninių specifikacijų, specialiųjų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimų tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų) rengimo;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.