Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinės politikos krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį piniginės socialinės paramos srityje;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją, valstybės politiką socialinės paramos šeimoms bei nepasiturintiems gyventojams srityse;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei informacinius pranešimus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus ir skyriaus uždavinius, vykdo piniginės socialinės paramos politikos įgyvendinimo stebėseną, analizuoja ir vertina jos atitikimą Lietuvos Respublikos ekonominiams–socialiniams pokyčiams, vykdo piniginės socialinės paramos gavėjų skaičiaus pokyčių analizę, rengia apibendrinimus, išvadas ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl priemonių piniginės socialinės paramos sistemai tobulinti;

nagrinėja iš ES institucijų, tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia ir teikia ataskaitas, išvadas, apibendrinimus ir kitą su skyriaus veikla susijusią informaciją, analizuoja minėtų subjektų pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus bei teikia skyriaus vedėjui informaciją ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

siekiant užtikrinti operatyvų ir tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą ES institucijose, dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su piniginės socialinės paramos sistemos funkcionavimu;

bendradarbiauja su ES institucijų, tarptautinių organizacijų atstovais ir užsienio ekspertais rengiant informaciją ir pristatant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos sistemą;

rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių piniginės socialinės paramos teikimą, projektus bei rengia išvadas dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su piniginės socialinės paramos sistemos funkcionavimu;

renka, kaupia ir analizuoja statistinę, mokslinę ir kitą informaciją piniginės socialinės paramos klausimais, nagrinėja kitų valstybių patirtį ir praktiką įgyvendinant piniginės socialinės paramos politiką bei teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl pažangios užsienio valstybių patirties pritaikymo nacionaliniame lygmenyje;

siekiant vertinti piniginės socialinės paramos sistemos veiksmingumą, inicijuoja mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su ekspertais, atliekančiais mokslinius tyrimus, vertina jų pateiktas ataskaitas;

siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių piniginę socialinę paramą, tinkamą įgyvendinimą ir praktinį taikymą, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja savivaldybių administracijų padalinių, atsakingų už piniginės socialinės paramos administravimą, specialistus, dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus ir mokymus savivaldybių administracijų darbuotojams aktualiais piniginės socialinės paramos klausimais;

siekiant sklandaus piniginės socialinės paramos sistemos funkcionavimo, bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), valstybės, savivaldybių ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėja ir apibendrina jų pateiktus pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos politikos įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus nurodytoms problemoms spręsti;

siekiant informacijos piniginės socialinės paramos klausimais sklaidos, rengia ir skelbia ministerijos interneto svetainėje informaciją, susijusią su išmokomis vaikams, pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams, socialine parama mokiniams ir parama mirties atveju;

siekiant užtikrinti pasikeitimą duomenimis ir informacija apie mokamas socialines išmokas tarp ES šalių, rengia ir teikia informaciją, skelbiamą ES Abipusio informavimo apie socialinės apsaugos sistemą (MISSOC) duomenų bazėje, apie Lietuvoje mokamas socialines išmokas ir jų dydžius;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų organizuojamose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, vykdomuose projektuose, programose, darbo grupių ir komisijų veikloje;

siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams informaciją, ataskaitas, pristatymus, pranešimus piniginės socialinės paramos politikos įgyvendinimo klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus, skundus bei pasiūlymus piniginės socialinės paramos klausimais, rengia jiems atsakymus, kitą informaciją;

konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) fizinius ir juridinius asmenis piniginės socialinės paramos klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.