Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti patirties rengiant tvarkomuosius organizacinius dokumentus;

gerai išmanyti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reguliuojančiais piniginę socialinę paramą ir korupcijos prevenciją;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir informacinius pranešimus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką,

mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisinės bazės informacine sistema);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos
 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

rengia raštus, teikia informaciją gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms išmokų vaikams teisinio reguliavimo srityje;

teikia metodinę paramą, konsultuoja savivaldybių administracijų padalinių, atsakingų už piniginės socialinės paramos administravimą, specialistus išmokų vaikams praktinio įgyvendinimo (skyrimo ir mokėjimo) klausimais;

nagrinėja ir apibendrina valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų problemas ir pasiūlymus dėl išmokų vaikams teisinio reguliavimo ir praktinio įgyvendinimo, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl racionalaus ir efektyvaus jų sprendimo galimybių;

analizuoja kitų Europos Sąjungos valstybių narių patirtį išmokų šeimoms srityje ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl išmokų vaikams sistemos tobulinimo;

dalyvauja rengiant išmokų vaikams sistemą reguliuojančius teisės aktų projektus;

nagrinėja gyventojų prašymus, skundus išmokų vaikams teikimo klausimais;

rengia ir teikia informaciją visuomenei, kitoms institucijoms ir organizacijoms, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padaliniams aktualiais išmokų vaikams teisinio reguliavimo ir įgyvendinimo klausimais;

skyriaus veiklos klausimais konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) institucijas ir gyventojus;

tvarko su skyriaus veikla susijusius dokumentus ir jų bylas, ruošia skyriaus dokumentus saugojimui ministerijos archyve;

vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus piniginės socialinės paramos srityje.