Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos įgyvendinimo srityje;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus, išmanyti jų rengimo taisykles;

išmanyti ir gebėti taikyti piniginę socialinę paramą ir socialines garantijas nepasiturintiems gyventojams, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautinius dokumentus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir informacinius pranešimus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba rusų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant užtikrinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo įgyvendinimą, stebi, analizuoja ir vertina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams organizavimą savivaldos lygmeniu, šios paramos teikimo veiksmingumą ir atitikimą gyventojų poreikiams ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl piniginę socialinę paramą reguliuojančių teisės aktų tobulinimo;

siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus specialisto veiklos srityje, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

siekiant tinkamai suderinti tarpusavyje įvairių sričių teisinį reguliavimą, susijusį su pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams, rengia išvadas dėl kitų subjektų rengiamų specialisto veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų;

siekiant įvertinti specialisto veiklos srities teisės aktų įgyvendinimo galimybes, nagrinėja ir apibendrina fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos tobulinimo, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis;

siekiant vienodos praktikos formavimo, veiksmų koordinavimo ir informacijos sklaidos piniginės specialisto veiklos srityje, teikia metodinę pagalbą savivaldybių socialinės paramos skyriams skiriant ir mokant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams klausimais bei inicijuoja pažangios patirties sklaidą;

vykdo savivaldybių administracijų organizuojamos visuomenei naudingos veiklos stebėseną ir atlieka savivaldybių administracijų pateiktų statistinių duomenų ir informacijos analizę, šiais klausimais teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant specialisto veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas ;

kaupia, analizuoja ir sistemina statistinę bei kitą informaciją piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams klausimais, ją teikia skyriaus vedėjui, suinteresuotiems asmenims;

renka informaciją ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl pažangios savivaldybių administracijų patirties specialisto veiklos srityje sklaidos;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) fizinius ir juridinius asmenis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.