Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;

turėti patirties rengiant teisės aktus;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją, valstybės politiką socialinės paramos šeimoms bei nepasiturintiems gyventojams;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir informacinius pranešimus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba rusų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus ir skyriui nustatytus uždavinius, rengia teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistema, projektus, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

vykdo piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;

siekiant užtikrinti, kad kitų subjektų parengti teisės aktų projektai neprieštarautų piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimą reguliuojantiems teisės aktams, rengia išvadas dėl jų parengtų teisės aktų projektų;

siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, tinkamą įgyvendinimą ir praktinį taikymą, teikia metodinę paramą, konsultuoja savivaldybių administracijų padalinių, atsakingų už piniginės socialinės paramos administravimą, specialistus, rengia metodinius išaiškinimus, organizuoja pasitarimus, seminarus ir mokymus savivaldybių administracijų darbuotojams aktualiais piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo klausimais, skleidžia pažangią savivaldybių patirtį;

siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) informaciją, ataskaitas, pristatymus, pranešimus piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams klausimais;

siekiant sklandaus piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos funkcionavimo, bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėja jų pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos įgyvendinimo ir teisinio reguliavimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus nurodytoms problemoms spręsti;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų organizuojamose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, vykdomuose projektuose, programose, darbo grupių ir komisijų veikloje nagrinėjant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos klausimus;

siekiant užtikrinti informacijos apie piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams sklaidą, rengia ir teikia informaciją visuomenei, kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams aktualiais piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teisinio reguliavimo ir įgyvendinimo klausimais;

renka, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą informaciją piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams klausimais;

renka ir nagrinėja informaciją apie kitų valstybių praktiką įgyvendinant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams politiką bei teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl pažangios užsienio valstybių patirties pritaikymo nacionaliniame lygmenyje;

siekiant vertinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sistemos veiksmingumą, inicijuoja mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su ekspertais, atliekančiais mokslinius tyrimus, vertina jų pateiktas ataskaitas;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių asmenų kreipimusis, prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia atsakymus, informaciją piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams klausimais;

konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) fizinius ir juridinius asmenis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teisinio reguliavimo įgyvendinimo klausimais;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.