Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
    
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;
3. turėti patirties rengiant teisės aktus;
4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;
5. gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją, valstybės politiką socialinės paramos šeimoms bei nepasiturintiems gyventojams srityse;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei informacinius pranešimus;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);
8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
     
 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus ir skyriui nustatytus uždavinius, dalyvauja rengiant ir rengia teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su socialinės paramos mokiniams sistema, projektus;
2. siekiant užtikrinti piniginės socialinės paramos sistemos įgyvendinimą ir atstovavimą, koordinuoja piniginės socialinės paramos teisinio reguliavimo tobulinimą, bendradarbiauja su ES institucijų, tarptautinių organizacijų atstovais ir užsienio ekspertais, teikia informaciją, nagrinėja jų pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, dalyvauja konferencijose, seminaruose, susitikimuose, projektuose;
3. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų;
4. siekiant užtikrinti socialinės paramos mokiniams įgyvendinimą, stebi, analizuoja ir vertina mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti organizavimą, teikiamos socialinės paramos mokiniams veiksmingumą, atitikimą šalies ekonominiams–socialiniams pokyčiams bei šeimų poreikiams ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl socialinės paramos mokiniams sistemos tobulinimo;
5. siekiant įvertinti teisės aktų, reguliuojančių socialinę paramą mokiniams, įgyvendinimo galimybes, atlieka rengiamų teisės aktų, reguliuojančių socialinę paramą mokiniams, projektų finansinį pagrindimą;
6. siekiant tinkamo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatų įgyvendinimo, renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį ir planuoja lėšas socialinei paramai mokiniams, vykdo šiai paramai skirtų lėšų panaudojimo koordinavimą ir kontrolę, renka, sistemina ir analizuoja socialinę paramą mokiniams administruojančių institucijų pateiktą informaciją apie suteiktą socialinę paramą mokiniams bei kiekvieną ketvirtį rengia ir teikia skyriaus vedėjui analitinę informaciją ir apibendrintus duomenis;
7. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, projektų tobulinimo;
8. siekiant užtikrinti teisės aktų, reguliuojančių socialinę paramą mokiniams, tinkamą įgyvendinimą ir praktinį taikymą, teikia metodinę pagalbą socialinę paramą mokiniams administruojančioms institucijoms, rengia metodinius išaiškinimus socialinės paramos mokiniams organizavimo, lėšų poreikio šiai paramai teikti planavimo ir kitais socialinės paramos mokiniams sistemos funkcionavimo klausimais;
9. siekiant tarpžinybinio bei tarpsektorinio bendradarbiavimo, dalyvauja konferencijose, seminaruose, susitikimuose, projektuose, programose, darbo grupių ir komisijų veikloje, nagrinėjant socialinės paramos mokiniams sistemos klausimus;
10. siekiant veiksmų koordinavimo bei informacijos sklaidos įgyvendinant socialinę paramą mokiniams, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kitomis valstybės, savivaldybių ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, analizuoja jų nurodytas problemas, teikia rekomendacijas bei keičiasi informacija ir pasiūlymais dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo tobulinimo, organizuoja seminarus ir mokymus aktualiais socialinės paramos mokiniams klausimais bei skleidžia pažangią paramos mokiniams organizavimo patirtį;
11. siekiant vertinti teikiamos socialinės paramos mokiniams veiksmingumą, jos pokyčių būtinumą, šiais klausimais inicijuoja mokslinius tyrimus, bendradarbiauja su ekspertais, atliekančiais mokslinius tyrimus, vertina jų pateiktas ataskaitas;
12. siekiant teorinių ir praktinių žinių tobulinimo bei patirties plėtojimo, analizuoja mokslinę ir kitą informaciją socialinės paramos mokiniams klausimais, domisi kitų valstybių patirtimi šioje srityje bei teikia pasiūlymus dėl pažangios patirties pritaikymo tobulinant socialinės paramos mokiniams sistemą;
13. išvadų dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų pateikimą, skelbia Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) skyriaus rengiamus teisės aktų projektus bei išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
14. siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) informaciją, ataskaitas, pristatymus, pranešimus socialinės paramos mokiniams klausimais;
15. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, rengia skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos piniginės socialinės paramos srityje dalį;
16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus socialinės paramos mokiniams klausimais, rengia jiems atsakymus, informaciją;
17. konsultuoja (žodžiu, raštu, telefonu) fizinius ir juridinius asmenis socialinės paramos mokiniams teisinio reguliavimo įgyvendinimo ir kitais piniginės socialinės paramos klausimais;
18. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
19. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
20. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2019 m. liepos 29 d. ataskaitoje Nr. VA-5 „Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką“ nurodytas rekomendacijas, skyriaus vedėjai pateikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo teisinio reguliavimo tobulinimo ir galimų priemonių, kurios skatintų asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą, integruotis į darbo rinką.

2. Koordinuoti ministerijos administracijos padalinių informacijos teikimą įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2019 m. liepos 29 d. ataskaitoje Nr. VA-5 „Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką“ nurodytas rekomendacijas.

3. Atlikti 2020 m. teismų praktikos piniginės socialinės paramos srityje apžvalgą, įvertinti teisme skundžiamų klausimų problematiką ir, esant reikalui, skyriaus vedėjai pateikti pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos teisinio reguliavimo tobulinimo būtinumo.