Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinės apsaugos politikos įgyvendinimo ir socialinės paramos administravimo srityse;

gerai žinoti Lietuvos Respublikos valdymo bei teisinę sistemą;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės politiką piniginės socialinės paramos ir paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srityse, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

turėti patirties rengiant teisės aktų projektus ir išvadas dėl jų;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas s;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus darbą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu);

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja, koordinuoja bei užtikrina skyriaus veiklą siekiant sėkmingai vykdyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) veiklos tikslus;

planuoja skyriaus veiklą, numato skyriaus veiklos kryptis, paskirsto darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

motyvuoja darbuotojus kokybiškam užduočių atlikimui, vykdo skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą, teikia socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) ir (ar) ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, planuoja jų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą;

koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą bei dalyvauja jų rengime;

koordinuoja ministerijos vykdomų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, susijusių su skyriaus veikla, įgyvendinimą;

dalyvauja rengiant ministerijos strateginį planą bei teikia siūlymus viceministrui dėl piniginės socialinės paramos bei paramos ir finansinių paskatų būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemų finansavimo;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal skyriaus programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

koordinuoja skyriaus veiklos srities teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų įgyvendinimą;

siekiant užtikrinti operatyvų ir tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinėse institucijose, koordinuoja tarptautinių teisės aktų, Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su skyriaus veikla, rengimą ir jų derinimą bei teikia informaciją, išvadas, apibendrinimus tarptautinėms organizacijoms skyriaus veiklos klausimais;

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia viceministrui pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, projektų tobulinimo;

siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis valstybės, savivaldybių ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, ekspertais bei tarptautinėmis organizacijomis skyriaus veiklos klausimais; 

rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų;;

organizuoja ir koordinuoja informacijos, duomenų ir išvadų skyriaus veiklos klausimais rengimą ir teikimą Seimui, Vyriausybei, viceministrui, kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, svarstant su skyriaus veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;

inicijuoja, teikia viceministrui pasiūlymus bei koordinuoja mokslo tiriamųjų darbų, būtinų piniginės socialinės paramos bei paramos ir finansinių paskatų būstui įsigyti ar išsinuomoti politikos įgyvendinimo stebėsenai, analizei, veiksmingumo ir efektyvumo vertinimui bei teisės aktų tobulinimui;

koordinuoja informacijos apie piniginę socialinę paramą bei paramą ir finansines paskatas būstui įsigyti ar išsinuomoti sklaidą, organizuoja pranešimų, ataskaitų, apžvalgų ir informacijos visuomenei bei tarptautinėms organizacijoms rengimą ir teikimą;

inicijuoja ir koordinuoja pasitarimų, mokymų, seminarų, konferencijų ir kitų priemonių skyriaus veiklos kausimais organizavimą;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio viceministro pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.