Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinės politikos krypties išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje, rengiant metodines rekomendacijas socialiniams darbuotojams, atliekant jų taikymo šalies mastu stebėseną;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą ir socialinę integraciją; 

būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį? darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius bei korupcijos prevenciją;

išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.   

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialinį darbą, socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygas, socialines garantijas, socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, socialinių paslaugų įstaigų ir jų darbuotojų veiklos organizavimą, atvejo vadybą (atvejo vadybininko – socialinio darbuotojo veiklą), kitas socialinių paslaugų organizavimo sritis, projektus, organizuoja ir koordinuoja šių teisės aktų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti teisės aktų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų bei socialinio darbo sistemai;

užtikrindamas socialinio darbo kokybę šalies mastu, rengia socialinio darbo vystymosi strategines kryptis, metodines rekomendacijas socialinio darbo organizavimui, koordinuoja socialinių darbuotojų su šeimomis veiklos reguliavimą, valstybės specialių tikslinių dotacijų lėšų savivaldybių biudžetams skyrimą, profesinės kompetencijos tobulinimą, teikia metodinę pagalbą savivaldybėms dėl socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos ir kvalifikacijos reikalavimų;

teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, socialinių paslaugų įstaigoms dėl bendruomeninių paslaugų, integralios pagalbos (socialinių paslaugų ir slaugos) senyvo amžiaus asmenims plėtros savivaldybėse, apibendrina pažangią socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiems subjektams;

planuodamas socialinio darbo vystymosi kryptis, koordinuoja Lietuvos socialinio darbo tarybos veiklą, bendradarbiauja su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija ir kitomis organizacijomis, vienijančiomis socialinių paslaugų srities darbuotojus;

koordinuoja ministerijos derybinius procesus su profesinėms sąjungomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje, dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, darbo sąlygų gerinimo ir socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties rengimo;

koordinuoja Integralios pagalbos plėtros veiksmų planą bei kitas programas, susijusias su socialinių paslaugų plėtra ir socialinio darbo kokybe;

bendradarbiaudamas su kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant ES teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant, derinant ir įgyvendinant Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų organizacijų tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus socialinių paslaugų, ilgalaikės globos (angl. long-term care) klausimais;

bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos padaliniais, rengia finansuojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis socialinių paslaugų ar socialinio darbo programas;

dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus socialinio darbo, socialinių paslaugų, kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms klausimais;

vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, nagrinėja savivaldybių, įstaigų pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

rengia ir teikia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais;

atstovauja ministerijai kitose įstaigose ir organizacijose, prireikus dalyvauja ministerijos vykdomų programų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir parengia jas atidavimui į archyvą;

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

laikinai nesant skyriaus vedėjo ir vyresniųjų patarėjų, vykdo vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas,

vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.