Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį socialinės aprėpties srityje;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, socialinę paramą, socialinę integraciją bei valstybės biudžeto lėšų naudojimą;

4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius bei korupcijos prevenciją;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo A2 lygiu. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų administravimą, socialinių paslaugų išvystymo normatyvus, socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko normatyvus ir savivaldybių biudžetams skiriamų valstybės biudžeto tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms planavimą ir naudojimą bei kitų socialinių paslaugų sričių projektus, organizuoja šių teisės aktų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti jų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų sistemai;

2. vertina, prognozuoja ir teikia išvadas ministerijos padaliniui, atsakingam už strateginį planavimą, dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms savivaldybių biudžetams poreikio, panaudojimo efektyvumo;

3. koordinuodamas tinkamą socialinių paslaugų politikos įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, jų socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiems subjektams;

4. renka, kaupia, sistemina informaciją apie socialines paslaugas, analizuoja ir vertina socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikia siūlymus savivaldybėms dėl socialinių paslaugų organizavimo ir administravimo,  teikia išvadas apie socialinių paslaugų išvystymą savivaldybėse, rengia siūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims, socialinių paslaugų efektyvumo  ir prieinamumo gerinimo savivaldybėse;

5. koordinuoja Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo veiksmų planą bei kitas programas, susijusias su socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra;

6. rengia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros krypčių, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, dalyvauja finansuojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis socialinių paslaugų programų rengime ir vykdyme;

7. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, nagrinėja savivaldybių, įstaigų pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

8. rengia ir teikia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais;

9. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, prireikus dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

11. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

12. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

13. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

14. tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir parengia jas atidavimui į archyvą;

15. vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.