Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;

turėti mažesnę nei 1 metų darbo patirtį socialinės aprėpties srityje;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, socialinę integraciją bei valstybės biudžeto lėšų administravimą; 

būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius bei korupcijos prevenciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu. 

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia norminių teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų administravimą, socialinių paslaugų išvystymo normatyvus ir savivaldybių biudžetams skiriamų valstybės biudžeto tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms planavimą ir naudojimą bei kitų socialinių paslaugų ir socialinio darbo sričių projektus, organizuoja šių teisės aktų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti jų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų sistemai;

užtikrindamas socialinių paslaugų tolygų pasiskirstymą šalies mastu vertina, prognozuoja ir teikia išvadas ministerijos padaliniui, atsakingam už strateginį planavimą, dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinių paslaugų teikimui savivaldybių biudžetams poreikio, panaudojimo efektyvumo;

koordinuodamas tinkamą socialinių paslaugų politikos įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, jų socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiems subjektams;

užtikrindamas socialinių paslaugų prieinamumą rengia, įgyvendina valstybines socialinių paslaugų programas (priemones), analizuoja ir teikia išvadas apie socialinių paslaugų išvystymą savivaldybėse;

koordinuoja Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo veiksmų planą bei kitas programas, susijusias su socialinių paslaugų plėtra ir socialinio darbo kokybe;

rengia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros krypčių, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, užtikrina finansuojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis socialinių paslaugų programų rengimą ir vykdymą;

dalyvauja socialinių paslaugų projektų, teikiamų finansinei paramai iš Valstybės investicijų programos, gauti, vertinime;

vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, nagrinėja savivaldybių, įstaigų pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

rengia ir teikia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais; 

kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, prireikus dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir parengia jas atidavimui į archyvą;

vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.