Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

   Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį socialinės aprėpties srityje;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą ir socialinę integraciją, biudžetinių įstaigų veiklą;

4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius bei korupcijos prevenciją;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

6. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti skyriaus veiklą, jam laikinai nesant vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų planavimą, valdymą ir organizavimą valstybės, savivaldybių lygmenimis, socialinių paslaugų katalogizavimą, socialinių paslaugų finansavimą, asmens (šeimos) mokėjimą už socialines paslaugas, kitas socialinių paslaugų sritis, projektus, organizuoja ir koordinuoja šių teisės aktų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti teisės aktų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų sistemai;

3. teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms, socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiems subjektams;

4. bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, užtikrina finansuojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis socialinių paslaugų programų rengimą ir vykdymą;

5. vykdo funkcijas, susijusias su Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, dalyvauja koordinuojant šios įstaigos veiklą bei rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl šio departamento darbo strateginių krypčių ir užduočių;

6. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, savivaldybių, įstaigų pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

7. rengia ir teikia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais;

8. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, prireikus dalyvauja ministerijos programų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

9. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

10. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

11. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

13. tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas, parengia jas ir perduoda į ministerijos archyvą;

14. atlieka rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

15. vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.