Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos politiką, valstybės tarnybą, taip pat korupcijos prevenciją, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo politiką;

4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius įvairių grupių lygias galimybes, tikslinę socialinę pagalbą, socialinę integraciją;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

8. mokėti vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo A2 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. siekiant įgyvendinti valstybės politiką tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos srityje, analizuoja, rengia ir derina teisės aktų, strategijų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus tikslinės socialinės pagalbos ir socialinės integracijos klausimais, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;

2. siekiant užtikrinti tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos politikos įgyvendinimą, įgyvendina priemones, skirtas neįgaliųjų socialinei integracijai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos srityje, planuoja valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, rengia šių priemonių įgyvendinimo ataskaitas;

3. koordinuoja tikslinių kompensacijų neįgaliesiems mokėjimo sistemos priežiūrą ir tobulinimą;

4. siekiant užtikrinti tinkamą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – konvencija) įgyvendinimą, teikia pasiūlymus, rengia teisės aktus ir kitus dokumentus dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo priemonių;

5. siekiant užtikrinti darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių teisinės bazės veikimą ir tobulinimą, atsako už teisinės bazės darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo klausimais kūrimą ir tobulinimą;

6. siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą, teikia pasiūlymus, rengia teisės aktus ir kitus dokumentus dėl neįgalių vaikų socialinės integracijos priemonių, būsto ir jo aplinkos pritaikymo neįgaliesiems;

7. siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką neįgalių studentų specialiųjų poreikių tenkinimą, koordinuoja finansinės pagalbos priemonių teikimą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose;

8. koordinuoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą;

9. siekiant užtikrinti tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos politikos įgyvendinimą, renka, kaupia, sistemina ir analizuoja mokslinių tyrimų duomenis, statistinę ir kitokią informaciją įvairiais tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos aspektais Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, rengia apžvalgas ir išvadas;

10. siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atstovavimą, dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais užsienio valstybių institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

11. siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atstovavimą, dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais, koordinuoja tarptautinių projektų įgyvendinimą;

12. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, rengia ir derina teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus bei teikia išvadas kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektams skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

13. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, svarstant kitus su skyriaus veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas; 

14. dalyvauja organizuojant renginius (seminarus, informacines kampanijas ir pan.), skirtus neįgaliųjų socialinės integracijos politikos klausimams;

15. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

16. stebi ES teisės aktų bei kitų tarptautinių dokumentų, susijusių su tiksline pagalba ir socialine integracija, projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES institucijose eigą, analizuoja jų nuostatas, tam, kad laiku ir tinkamai būtų nustatytos jų taikymo Lietuvoje galimybės bei pasekmės, rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas;

17. kartu su kitais ministerijos darbuotojais, rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

18. konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

19. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

20. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.