Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

gerai žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus lygių galimybių ir neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, tarptautines sutartis, reglamentuojančias įvairių gyventojų grupių lygias galimybes bei jų socialinę integraciją;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, Europos Sąjungos institucijas;

išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

siekiant įgyvendinti lygių galimybių politikos uždavinius rengia ir derina teisės aktų, norminių dokumentų, kitų vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų projektus;

siekiant užtikrinti lygių galimybių ir socialinės integracijos politikos įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) veikslo sritis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose svarstomų dokumentų lygių galimybių ir socialinės integracijos srityse, derina jas su atitinkamais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis suinteresuotomis institucijomis;

siekiant užtikrinti įvairių gyventojų grupių socialinės integracijos ir lygių galimybių politikos įgyvendinimą, rengia ir įgyvendina programas, nukreiptas prieš gyventojų diskriminavimą dėl negalios, amžiaus, tikėjimo, lytinės orientacijos, rasinės ar etninės priklausomybės bei programų priemones, skirtas lygių galimybių užtikrinimui socialinės apsaugos ir darbo srityse, neįgaliųjų ir kitų gyventojų grupių, patiriančių diskriminacijos apraiškas, socialinės reabilitacijos ir integracijos programų priemones;

siekiant užtikrinti lygių galimybių politikos įgyvendinimo veiksmingumą, rengia ir dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ES ir kitus tarptautinius projektus lygių galimybių klausimais;

siekiant užtikrinti tinkamą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) įgyvendinimą, koordinuoja teisės aktų, reikalingų Konvencijai įgyvendinti rengimą ir rengia ataskaitas JTO dėl šio tarptautinio dokumento įgyvendinimo Lietuvoje;

siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą, teikia pasiūlymus, rengia teisės aktus ir kitus dokumentus dėl viešosios aplinkos prieinamumo gerinimo, būsto ir jo aplinkos pritaikymo neįgaliesiems bei finansinės paramos neįgaliesiems teikimo;

siekiant užtikrinti lygių galimybių politikos uždavinių įgyvendinimą bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis geros patirties srityje, bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia ir dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas;

siekiant užtikrinti skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl lygių galimybių politikos ir neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimo tobulinimo;

siekiant analizuoti ir vertinti įgyvendinamus lygių galimybių politikos uždavinius, kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina analitinę, mokslinę, statistinę bei kitą medžiagą, teikia ją skyriaus vedėjui, ES, Lietuvos ir užsienio valstybių institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų padalinių ar Lietuvos ir užsienio institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje bei vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus; 

bendradarbiauja, keičiasi informacija, patirtimi su padalinių ir pavaldžių institucijų valstybės tarnautojais bei su kitų valstybės, savivaldybių institucijų, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių valstybės institucijų valstybės tarnautojais, ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.