Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinės rizikos grupių integracijos, taip pat valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo politiką;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją;

5. turėti teisės aktų ir programų rengimo patirties;

6. turėti organizacinio darbo patirties;

7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei padalinio veiklą;

8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo A2 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti skyriaus veiklą;

2. siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

3. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais skyriaus veiklos srityse rengia ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių įgyvendinimo, ekonominės ir socialinės būklės analizės, dalyvavimo tarpinstitucinėse programose, ketvirtinių ir metinių programų ir priemonių įgyvendinimo planus ir ataskaitas;

4. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus bei koordinuoja jų įgyvendinimo procesą, atsako už socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, neįgaliųjų savarankiškumo didinimą, informacinės aplinkos neįgaliesiems gerinimo klausimus;

5. siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, rengia teisės aktus, strateginio planavimo ir kitus dokumentus dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sistemos tobulinimo;

6. siekiant įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą programų ir projektų vykdymą;

7. koordinuoja Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą;

8. siekiant didinti neįgaliųjų savarankiškumą, koordinuoja asmeninio asistento paslaugų teikimą savivaldybių teritorijose bei rengia teisės aktus, kitus dokumentus ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl šių paslaugų teikimo sistemos tobulinimo;

9. siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą, teikia pasiūlymus, rengia teisės aktus ir kitus dokumentus dėl viešosios aplinkos prieinamumo gerinimo, būsto ir jo aplinkos pritaikymo neįgaliesiems (suaugusiems ir vaikams);

10. siekiant užtikrinti skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, koordinuoja Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ar stichinių nelaimių zonų užsienių valstybėse, valstybės paramos jų integracijai procesą;

11. siekiant užtikrinti tinkamą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – konvencija) įgyvendinimą, renka, kaupia, sistemina ir analizuoja mokslinių tyrimų duomenis dėl tinkamo konvencijos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, rengia teisės aktų, reikalingų konvencijai įgyvendinti, projektus;

12. siekiant užtikrinti skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų poreikį skyriui priskirtoms programoms ir priemonėms įgyvendinti, analizuoja informaciją apie minėtoms programoms ir priemonėms skirtų lėšų panaudojimą;

13. siekiant užtikrinti skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl tikslinės socialinės pagalbos ir socialinės integracijos politikos įgyvendinimo tobulinimo;

14. siekiant atstovauti ministerijos interesus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitų valstybės institucijų, neįgaliųjų organizacijų atstovus jų veikloje iškylančiais klausimais, dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų projektus, atstovauja ministerijai skyriaus veiklos klausimais kitose ministerijose, organizacijose,  neįgaliųjų organizacijose;

15. dalyvauja Europos Sąjungos institucijų, kitų tarptautinių organizacijų veikloje; darbo grupėse ir skyriaus vedėjo pavedimu joms vadovauja; konferencijose, seminaruose ir skyriaus vedėjo pavedimu skaito pranešimus;

16. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

17. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis;

18. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

19. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

20. skyriaus vedėjo laikinai nesant, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.