Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;

3. turėti patirties dirbant tiesiogiai su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, išmanyti praktinius socialinės rizikos asmenų problemų sprendimo būdus ir galimybes bei turėti patirties rengiant ir įgyvendinant projektus, kuriais siekiama gerinti socialiai pažeidžiamų grupių integraciją;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, socialinės apsaugos ir darbo politiką, įvairių grupių tikslinės socialinės pagalbos galimybes, socialinę integraciją, korupcijos prevenciją;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

2. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais skyriaus veiklos srityse rengia ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių įgyvendinimo, ekonominės ir socialinės būklės analizės, dalyvavimo tarpinstitucinėse programose, ketvirtinių ir metinių programų ir priemonių įgyvendinimo planus ir ataskaitas;

3. siekiant įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, rengia teisės aktų projektus neįgaliųjų specialiųjų poreikių lygio nustatymo, transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo klausimais;

4. siekiant įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, koordinuoja klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje strateginio planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą;

5. koordinuoja gestų kalbos vertėjų centrų veiklą;

6. koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą;

7. siekiant užtikrinti įvairių gyventojų grupių socialinės integracijos tikslinės pagalbos politikos įgyvendinimo klausimus, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją apie Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos įgyvendinimą;

8. siekiant užtikrinti įvairių gyventojų grupių socialinės integracijos tikslinės pagalbos politikos įgyvendinimo klausimus, rengia teisės aktus Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos priemonių įgyvendinimui;

9. siekiant užtikrinti tikslinės pagalbos ir socialinės integracijos politikos įgyvendinimą, įgyvendina priemones, skirtas neįgaliųjų socialinei integracijai, planuoja valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, rengia šių priemonių įgyvendinimo ataskaitas;

10. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, nagrinėja institucijų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl tikslinės pagalbos politikos ir neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimo tobulinimo, teikia išvadas dėl teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų;

11. siekiant analizuoti ir vertinti įgyvendinamus neįgaliųjų socialinės integracijos ir tikslinės pagalbos įgyvendinimo uždavinius, kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina analitinę, mokslinę, statistinę bei kitą informaciją ir teikia ją skyriaus vedėjui;

12. siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atstovavimą, dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais užsienio valstybių institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

13. siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atstovavimą, dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais;

14. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų ministerijos administracijos padalinių sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, siekiant efektyviai spręsti problemas neįgaliųjų ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integracijos, tikslinės pagalbos užtikrinimo politikos klausimais;

15. dalyvauja organizuojant renginius (seminarus, informacines kampanijas ir pan.), skirtus tikslinės pagalbos ir neįgaliųjų socialinės integracijos politikos klausimams;

16. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

17. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

18. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

19. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.