Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, socialinės apsaugos ir integracijos ar bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros srityje;

2. turėti organizacinio darbo patirties;

3. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos politiką, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją, būti susipažinusiam su LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo politiką;

4. žinoti Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių neįgaliųjų socialine integracija, socialiai pažeidžiamų grupių integracija, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę principus ir tvarką;

5. turėti teisės aktų, programų rengimo ir ekspertinės patirties socialinės integracijos, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros srityse, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties;

6. turėti vadybos žinių ir įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

7. sugebėti numatyti skyriaus veiklos prioritetus ir perspektyvą;

8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);

10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

1. siekiant tinkamai organizuoti, planuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą bei atsiskaityti už atliekamus darbus: paskirsto darbuotojams pavedimus pagal jų darbo sritį, nurodant įvykdymo terminą bei kontroliuojant jų vykdymą;

2. siekiant efektyvios skyriaus veiklos, rūpinasi skyriaus darbuotojų darbo sąlygomis, darbo apmokėjimo ir kitais socialiniais klausimais;

3. siekiant įgyvendinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos priemonių ir tikslinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ar stichinių nelaimių zonų užsienio valstybėse, valstybės paramos jų integracijai politiką socialinės apsaugos ir darbo srityje, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos priemonių ir tikslinės pagalbos politika projektus bei organizuoja jų įgyvendinimą;

4. siekiant užtikrinti teisės aktų, susijusių su bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos priemonių ir tikslinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ar stichinių nelaimių zonų užsienio valstybėse, valstybės paramos jų integracijai politikos, įgyvendinimą, rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos ir tikslinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis politikos srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimo procesą;

5. siekiant horizontaliai įtvirtinti prioritetus, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos priemonių ir tikslinės pagalbos teikimo srityse rengia pasiūlymus dėl kitus visuomenės gyvenimo aspektus reglamentuojančių teisės aktų projektų;

6. siekiant užtikrinti sklandų bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos ir tikslinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ar stichinių nelaimių zonų užsienio valstybėse, valstybės paramos jų integracijai politikos įgyvendinimą teikia siūlymus dėl skyriaus kuravimo sričiai priskirtų ministerijai pavaldžių įstaigų darbo bei koordinuoja jų veiklą;

7. dalyvauja tarptautiniuose projektuose bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos ir tikslinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ar stichinių nelaimių zonų užsienio valstybėse, valstybės paramos jų integracijai politikos įgyvendinimo srityse siekiant tobulinti šių sričių funkcionavimą ir tarptautinės patirties šiose srityse sklaidos;

8. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais kitose ministerijose, tarptautinėse organizacijose, žinybose, nevyriausybinėse organizacijose, esant vadovybės pavedimui, Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;

9. dalyvauja Europos Sąjungos institucijų, kitų tarptautinių organizacijų veikloje politikos įgyvendinimo klausimais;

10. siekiant optimaliai įvertinti pasiektus rezultatus ir jų efektyvumą, analizuoja informaciją  apie bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos ir tikslinės pagalbos teikimo neįgaliesiems, patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ar stichinių nelaimių zonų užsienio valstybėse, valstybės paramos jų integracijai politikos įgyvendinimo eigą;

11. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant atstovauti ministerijos poziciją bei užtikrinti tinkamą bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinės integracijos ir tikslinės pagalbos teikimo neįgaliesiems,  patyrusiems smurtą asmenims, asmenims nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, asmenims, sergantiems priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ar stichinių nelaimių zonų užsienio valstybėse, valstybės paramos jų integracijai politikos įgyvendinimą;

12. Pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.