Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos ir lygių galimybių politikos srityje;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos valstybių narių socialinę politiką reglamentuojančiais dokumentais, turinčiais reikšmės formuojant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių socialinės integracijos politikos klausimus, analizę ir gebėti rengti išvadas dėl kitų institucijų pateikiamų derinimui teisės aktų projektų, susijusių su neįgaliųjų teisių užtikrinimo sritimi;

turėti patirties rengiant ir gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

turėti patirties ir mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas dėl teisės aktų projektų ir rengti analitines išvadas;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti analizuoti informaciją, nustatyti problemas ir vertinti jų sprendimo būdus;

gebėti rengti strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių, kitų planavimo dokumentų projektus, išmanyti jų rengimo taisykles bei derinimo tvarką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, arba vokiečių, arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia ministrui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių politika, projektų tobulinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) pozicijos neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių politika susijusiais klausimais;

organizuoja teisės aktų rengimą ir rengia teisės aktus, teikia siūlymus, reikalingus koordinuojant Konvencijos įgyvendinimą, šiam tikslui pagal poreikį pasitelkdamas ministerijos administracijos padalinius ir valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), pagal jų veiklos sritį;

analizuoja ataskaitas apie neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių įgyvendinimą ir teikia ministrui siūlymus dėl jų tobulinimo;

bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis ir ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, rengia informaciją ir išvadas, organizuojant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimą, pagal poreikį pasitelkia ministerijos darbuotojus pagal jų veiklos sritį bei įstaigas prie ministerijos;

teikia pasiūlymus ministrui, viceministrams dėl neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių vystymo tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo, rengia arba dalyvauja rengiant strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;

koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą, kiek ši susijusi su Konvencijos įgyvendinimu, Konvencijos stebėsena, bendradarbiavimu su neįgaliuosius atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;

padeda ministrui užtikrinti veiksmingą Neįgaliųjų reikalų tarybos veiklą, teikia siūlymus dėl Neįgaliųjų reikalų taryboje svarstomų klausimų, ministro pavedimu pristato klausimus Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiuose;

koordinuoja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų įgyvendinimą, esant poreikiui inicijuoja šių įstatymų nuostatų keitimus, prireikus rengia išvadas dėl kitų institucijų pateikto derinti šių įstatymų pakeitimo projektų;

pagal poreikį bendrauja su neįgaliuosius ir kitas socialines grupes atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis ir keičiasi informacija su šiomis organizacijomis ir savivaldybėmis, tarpininkauja tarp ministerijos ir nevyriausybinių organizacijų sprendžiant iškylančius klausimus neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių srityse;

bendradarbiauja su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Konvencijos stebėsenos ir kontrolės bei neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais;

vertina ministerijos ir kitų ministerijų parengtus teisės aktų projektus ir jų poveikį neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių atžvilgiu ir teikia informaciją ir siūlymus ministrui, viceministrams dėl jų tobulinimo;

bendradarbiaujant su ministerijos padaliniais ir įstaigomis prie ministerijos inicijuoja sistemines analizes neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių srityse, analizuoja neįgaliųjų problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrams pagal veiklos sritį;

organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių klausimais įgyvendinimą;

tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių srityje;

pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos projektus / programas, pagal veiklos sritį užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių sričiai vertinimas ir pateikiama ministrui ir viceministrui pagal nustatytą sritį šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;

atstovauja ministerijai neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių klausimais kitose ministerijose, tarptautinėse organizacijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, esant ministro pavedimui, Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;

dalyvauja Europos Sąjungos institucijų, kitų tarptautinių organizacijų veikloje neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo klausimais;

pagal veiklos sritį teikia konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo neįgaliųjų socialinės integracijos, neįgaliųjų teisių ir lygių galimybių įgyvendinimo klausimais;

nagrinėja asmenų, nevyriausybinių organizacijų, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus spręsti klausimus, susijusius su neįgaliųjų socialine integracija, neįgaliųjų teisėmis ir lygiomis galimybėmis ir rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus ministrui ir viceministrams;

konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

rengia  ministerijos veiklos projektus ir jiems vadovauja bei dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vyriausiąjį patarėją jam nesant pavaduoja kitas ministro įsakymu paskirtas vyriausiasis patarėjas;

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministro pagal veiklos sritį pavedimus.