Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį pažeidžiamų grupių politikos socialinės integracijos formavimo ir / ar įgyvendinimo srityje;

 išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos valstybių narių socialinę politiką reglamentuojančiais dokumentais, turinčiais reikšmės formuojant Lietuvos Respublikos pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politiką, taip pat išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir korupcijos prevenciją;

gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių socialinės integracijos politikos klausimus, analizę, rengti išvadas dėl kitų institucijų pateikiamų derinimui teisės aktų, susijusių su pažeidžiamomis grupėmis;

turėti patirties rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

turėti patirties rengiant Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų projektus socialinės integracijos politikos srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

gebėti analizuoti informaciją, nustatyti problemas ir vertinti jų sprendimo būdus;

gebėti rengti strategijų, programų, jų įgyvendinimo priemonių projektus, išmanyti jų rengimo taisykles bei jų derinimo tvarką;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia ministrui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, planavimo dokumentų, susijusių su socialinės integracijos politika, projektų tobulinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) pozicijos su socialinės integracijos politika susijusiais klausimais;

rengia išvadas ir pasiūlymus ministrui dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, planavimo dokumentų projektų;

siekdamas aptarti pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politikos tobulinimo ir (ar) vystymo kryptis bei perspektyvas, rengia ir teikia pasiūlymus ministrui, sprendžia praktikoje iškilusias problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei kitomis organizacijomis;

teikia siūlymus ministrui dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų socialinės integracijos politikos klausimais vykdymo, ES institucijų, kitų ministerijų teikiamų išvadų, siūlymų bei dokumentų tam, kad būtų užtikrinta kokybiškas koncepcijų, strategijų, programų, teisės aktų projektų, išvadų, pasiūlymų, ataskaitų parengimas ir laiku pateikimas ministrui, viceministrui pagal nustatytą sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė);

analizuoja nacionalinius ir ES teisės aktus, siekiant tobulinti pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politiką bei šioje srityje įgyvendinamas programas ir priemones, išanalizavus esant poreikiui teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politikos tobulinimo;

teikia ministrui pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, vadovauja darbo grupėms savo veiklos srityje, rengia teisės aktus ir / ar organizuoja teisės aktų projektų rengimą ir pateikimą ministrui;

koordinuoja ir organizuoja darbo grupių, rengiančių siūlymus ministrui dėl  teisės aktų, pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politikos srities tobulinimo, veiklą.

rengia ministerijos veiklos projektus ir jiems vadovauja ir/ar dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

koordinuoja ir organizuoja priemonių, skirtų tikslinės socialinės pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis įgyvendinimą;

koordinuoja ir organizuoja pažeidžiamų grupių socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą;

analizuoja su pažeidžiamų grupių socialinės integracijos sritimi susijusių įstaigų veiklą ir teikia išvadas ministerijos vadovybei dėl šių įstaigų veiklos efektyvinimo, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;

analizuoja gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų ir organizacijų pasiūlymus dėl pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politikos sritį reglamentuojančių teisės aktų ir teikia rekomendacijas ministrui dėl sistemos tobulinimo;

atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridiniu asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją pažeidžiamų grupių socialinės integracijos klausimais, organizuoja pasitarimus su kitų institucijų ir organizacijų darbuotojais pažeidžiamų grupių socialinės integracijos politikos klausimais, kad aptartų praktikoje iškilusias problemas, tobulinimo kryptis ir perspektyvas, sudarytų bendrą veiksmų planą;

analizuoja su veiklos sritimi susijusius teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia ministrui išvadas, pastabas ar pasiūlymus dėl šių dokumentų tobulinimo;

atstovauja ministerijai savo veiklos sričiai priklausančiais klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose;

bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keičiantis  savo žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vyriausiąjį patarėją jam nesant pavaduoja kitas ministro įsakymu paskirtas vyriausiasis patarėjas.

vykdo kitus su jam nustatyta veiklos sritimi susijusius nenuolatinio pobūdžio ministro, viceministro pagal veiklos sritį pavedimus.