Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


1. dalyvauja formuojant ir vykdant Lietuvos Respublikos valstybės politiką pensijų sistemos klausimais, užtikrinant savalaikį socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimų vykdymą
2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl ministerijos politikos, strategijos formavimo, tobulinimo ir ilgalaikių planų sudarymo ir vykdymo pensijų sistemos srityje;
3. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, socialiniais partneriais, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl praktikoje iškilusių pensijų sistemos problemų sprendimo;
4. Skyriaus vedėjui pavedus, organizuoja ministerijos vadovybės bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, rengia ar dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, programų projektus;
5. dalyvauja sprendžiant klausimus dėl pensijų sistemos teikiamų garantijų suderinamumo su pensijų gavėjų interesais bei valstybės finansinėmis galimybėmis, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui  dėl teisės aktų pakeitimų reikalingumo, prireikus organizuoja teisės aktų projektų rengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei;
6. analizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia jiems pastabas ar pasiūlymus, organizuoja išvadų dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, ir kitų institucijų parengtų teisės aktų pensijų sistemos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti ministerijos poziciją šiais klausimais;
7. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
8. teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
9. organizuoja ES direktyvų ir (ar) kitų ES dokumentų perkėlimą į nacionalinius teisės aktus;
10. prireikus, bendradarbiauja su Europos Komisija, jos komitetais, komisijomis, darbo grupėmis bei ES ir kitų valstybių institucijomis (įstaigomis);
11. prireikus organizuoja pasitarimus su kitų institucijų darbuotojais pensijų sistemos klausimais;
12. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti rekomendacijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengimą, prireikus jas rengia;
13. analizuoja gyventojų, socialinių partnerių ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl pensijų sistemą reglamentuojančių teisės aktų ar atskirų jų nuostatų tobulinimo, sprendžia  praktikoje iškilusias problemas;
14. Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja darbo grupėse, susitikimuose su gyventojais, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, kitų institucijų darbuotojais; 
15. Skyriaus vedėjo ar Ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja posėdžiuose Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose;
16. Ministerijos vadovybei ar Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją gyventojams bei žiniasklaidai apie pensijų sistemos teisės aktų pokyčius ir šių teisės aktų taikymą;
17. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
18. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.