Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 4 metų darbo patirtį korupcijos prevencijos arba tarnybinių nusižengimų ir/ar darbo pareigų pažeidimų tyrimų srityje;

3. turėti darbo patirtį tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo srityje;

4. būti gerai susipažinus su Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis, socialinės apsaugos ir darbo sistema, jos struktūra, uždaviniais bei funkcijomis;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus, kitus tarptautinius dokumentus, susijusius su skyriaus funkcijomis;

6. sugebėti analizuoti teisės aktus, įžvelgti problemas, jas įvertinti, apibendrinti ir savarankiškai priimti sprendimus;

7. būti gerai susipažinus su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais bei mokėti rengti teisės aktų projektus;

8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) patvirtintame ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

10. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

11. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą ir dirbti komandoje.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja ir atlieka tarnybinių nusižengimų bei darbo pareigų pažeidimų tyrimus dėl galimų ministerijos darbuotojų bei kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų:

1.1. teikia pasiūlymus ministrui dėl komisijų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimui sudaryti;

1.2. rengia motyvuotų išvadų apie tarnybinių nusižengimų tyrimų rezultatus projektus;

1.3. rengia išvadų apie darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo pareigų pažeidimų tyrimų išvadų projektus;

1.4. rengia siūlymų ministrui projektus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo nustatymo;

1.5. techniškai aptarnauja komisijas, sudarytas tarnybiniams nusižengimams ar darbo pareigų pažeidimams tirti;

2. atlieka naudojamos informacijos, dokumentų tinkamo naudojimo ir konfidencialumo pažeidimo tyrimus;

3. organizuoja ir (ar) vykdo ministerijos darbuotojų ir kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų prašymų dėl tarnybinių nuobaudų ar darbo pareigų pažeidimo panaikinimo nagrinėjimą, rengia su tuo susijusius dokumentų, teisės aktų projektus;

4. padeda ministrui ir (ar) kancleriui kontroliuoti, kaip ministerijos valstybės tarnautojai, ministerijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, ministerijoje paskirti atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų komisijų nariai, ekspertai, įstaigų prie ministerijos vadovai, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovai (toliau – asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje) vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

5. prižiūri, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje nustatyta tvarka ir terminais pildytų ir teiktų savo privačių interesų deklaracijas;

6. atlieka nuolatinę privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę, administruoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacinėje sistemoje, tvarkančioje privačių interesų deklaracijas, ministerijos darbuotojų ir ministro į pareigas skiriamų asmenų pateiktas deklaracijas, atlieka tokių deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas teisės aktų vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas;

7. informuoja ministrą ir (ar) kanclerį bei tiesioginį asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje vadovą apie pastebėtus privačių interesų deklaracijoje nurodytus duomenis ar kitas žinomas (paaiškėjusias) aplinkybes, galinčias kelti interesų konfliktą;

8. informuoja asmenis, dirbančius valstybinėje tarnyboje apie jų privačių interesų deklaracijoje pastebėtas klaidas ir neatitikimus ir, esant šių asmenų prašymui, teikia siūlymus, kaip jas ištaisyti;

9. organizuoja darbuotojų mokymus viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje klausimais, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

10. pagal kompetenciją padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

11. bendradarbiauja su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija taikant Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

12. vykdo kompetentingo subjekto funkcijas ir turi teises bei pareigas, nustatytas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, pavirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

13. administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus ministerijoje, konfidencialumą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme įstaigai, administruojančiai vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, priskirtas funkcijas;

14. vykdydamas priskirtas kompetentingo subjekto funkcijas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 pavirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, gauna reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių įstaigos darbuotojų, padalinių ir priima su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir padaliniams;

15. rengia ministro įsakymų projektus pavestų funkcijų klausimais bei organizuoja jų įgyvendinimą;

16. dalyvauja atliekant su korupcijos prevencija ir pažeidimų kontrole susijusią veiklą;

17. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

18. ministrui, kaip paslapčių subjekto vadovui pavedus, padeda skyriaus vedėjui atlikti įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimą pavaldžiose įstaigose, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija. Jeigu kyla įtarimų ar paaiškėja, kad įslaptinta informacija prarasta ar neteisėtai atskleista, ministrui pavedus, atlieka tyrimą ir imasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 48 straipsnyje numatytų veiksmų ir priemonių;

19. ministrui pavedus, padeda skyriaus vedėjui atlikti įslaptintos informacijos inventorizaciją tikslu nustatyti, ar Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvai perduota įslaptinta informacija, kuria disponuoja paslapčių subjektas, nėra prarasta, sugadinta ar neteisėtai sunaikinta;

20. ministrui pavedus atstovauja Lietuvos valstybei, kai valstybei atstovauja ministerija, ministerijai ar ministrui administracinių ginčų komisijose ir visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais nusižengimų tyrimais ar patikrinimais;

21. ministrui pavedus atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

22. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;

23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.