Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą bei nemažesnę kaip 3 metų patirtį;
2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį socialinės integracijos ir lygių galimybių srityje;
3. išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius lygių galimybių politiką, nediskriminavimą, socialinę integraciją, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo politiką;
4. žinoti Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su socialine integracija, lygių galimybių užtikrinimu, socialiai pažeidžiamų grupių integracija, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę principus ir tvarką;
5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
6. turėti teisės aktų, programų rengimo ir eksperto darbo patirties lygių galimybių ir socialinės integracijos srityje, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
10. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. siekiant tinkamai organizuoti, planuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą bei atsiskaityti už atliekamus darbus: paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) pavedimus, nurodydamas įvykdymo terminą bei kontroliuoja jų vykdymą;
2. siekiant efektyvios skyriaus veiklos, rūpinasi skyriaus darbuotojų darbo sąlygomis;
3. dalyvauja rengiant ir rengia teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su  skyriaus veikla,  projektus bei organizuoja jų įgyvendinimą;
4. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, projektų tobulinimo;
5. siekiant horizontaliai įtvirtinti lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, jaunimo politikos, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo prioritetus, teikia viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras) pasiūlymus dėl kitų subjektų rengiamų teisės aktų projektų;
6. teikia viceministrui siūlymus dėl skyriaus veiklos sričiai priskirtų ministerijai pavaldžių įstaigų darbo bei koordinuoja jų veiklą;
7. dalyvauja tarptautiniuose projektuose su skyriaus veikla susijusiose srityse, siekiant vystyti lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, jaunimo politikos įtvirtinimo sistemą bei tobulinti užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo procesus;
8. atstovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) skyriaus veiklos klausimais kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
9. dalyvauja Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų, kitų tarptautinių organizacijų veikloje su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
10. dalyvauja ES, kitų tarptautinių institucijų ir organizacijų komitetų, darbo grupių veikloje užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos klausimais;
11. analizuoja informaciją apie lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, jaunimo, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos įgyvendinimo eigą;
12. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, siekiant atstovauti ministerijos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, jaunimo, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos įgyvendinimą;
13. teikia viceministrui pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;
14. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
15. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, svarstant su skyriaus veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;
16. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinių teisės aktų projektus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų organizacijos, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus klausimais;
17. siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir Lietuvos Respublikos atstovavimą, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalinasi gerąja patirtimi, rengia pranešimus, ataskaitas, apžvalgas ir rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Komisijai ir teikia išvadas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų srities ribose;
18. rengia su užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų sritimi susijusių teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;
19. konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
20. dalyvauja vykdant funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, socialine integracija;
21. koordinuoja Pabėgėlių priėmimo centro veiklą;
22. koordinuoja ir techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir užsieniečių integracijos klausimams koordinuoti komisijos veiklą, rengia ir derina posėdžių darbotvarkes, rengia komisijos posėdžių medžiagą, posėdžių protokolus, rengia šios komisijos sprendimų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
23. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
24. nagrinėja institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos politikos ir jos įgyvendinimo tobulinimo, rengia išvadas kitų subjektų parengtiems teisės aktų projektams minėtos veiklos srities klausimais;
25. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
26. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
27. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
28. siekiant užtikrinti užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemones, planuoja biudžeto lėšų panaudojimą, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
29. koordinuoja Užsieniečių integracijos veiksmų plano priemonių įgyvendinimą;
30. dalyvauja organizuojant renginius (seminarus, informacines kampanijas ir pan.), skirtus lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, jaunimo, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos klausimams;
31. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio viceministro pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.