Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. išmanyti, vadovautis ir mokėti savo veikloje taikyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, ministerijos veiklą, valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;
3. gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;
4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;
 6. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei pradedančio vartotojo A2 lygiu;
7. išmanyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;
8. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.


 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  atlieka šias funkcijas:
1. analizuoja iš ES institucijų pagal skyriaus kompetenciją gaunamus dokumentus;
2. tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracijos padalinių:
  2.1. veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems teisės aktams;
 2.2.vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita);
2.3. strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais;
  2.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
2.5. finansinę kontrolės būklę (kontrolės aplinką, rizikos vertinimą, kontrolės veiklą, informavimą ir komunikavimą);
 2.6. finansų ir turto valdymo atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;
2.7. įsipareigojimų tretiesiems asmenims pagrįstumą ir vykdymą;
2.8. turto apskaitą ir apsaugą;
2.9. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;
3. dalyvauja tikrinant ir vertinant ES fondų / programų administravimą;
4. vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia juos kartu su atlikto vidaus audito ataskaitos projektu skyriaus vedėjui;
5. stebi vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) ataskaitas;
6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų vykdymas.