Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne trumpesnę kaip 10 metų darbo su kompiuterinėmis sistemomis patirtį;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4. mokėti dirbti su šiuolaikine kompiuterine sistemine bei taikomąja programine įranga, naudotis biuro technine įranga;

5. mokėti apibendrinti poreikius informacinių sistemų plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus.

        

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. techninėmis, programinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stebi, valdo, ir prižiūri jam priskirtų ministerijos informacinių sistemų ir posistemių nepertraukiamą veikimą, organizuoja sistemų ir posistemių vystymą, kaupia, tvarko, aktualizuoja duomenis;

2. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos informacinių sistemų ir posistemių kūrimo, tobulinimo ir plėtros;

3. tiesiogiai prižiūri, kaip kuriamos ir tvarkomos jam priskirtos informacinės sistemos, posistemės, ar  jų sudedamosios dalys, diegiama programinė įranga, panaudojamos investicijos;

 

4. jam priskirtais klausimais konsultuoja ministerijos vadovybę ir darbuotojus rengiant teisės aktus, pažymas ir kitus dokumentus;

5. bendradarbiauja su Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kitomis institucijomis jam priskirtais klausimais;

6. organizuoja ministerijos informacinių sistemų vystymo strategijos rengimą ir atnaujinimą bei užtikrina jos įgyvendinimo priežiūrą, nustato strategijos prioritetines sritis;

7. organizuoja ir koordinuoja informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių analizę ir vertinimą, teikia siūlymus jų atnaujinimui;

8. organizuoja ir koordinuoja informacinių sistemų plėtros poreikių vertinimą, analizę ir apibendrinimą, pasiūlymų jų tobulinimui formulavimą;

9. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.

10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su vyriausiojo patarėjo funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės pavedimus.