Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę  kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį rengiant teisės aktų projektus;

4. būti susipažinęs su  valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles;

5. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;

6. mokėti analizuoti, apibendrinti ar sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ar organizuoti savo darbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos ir perdavimo priemonėmis;

7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. padeda ministerijos kancleriui vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų kontrolę, analizuoja turimą informaciją ir padeda kancleriui koordinuoti ministerijos teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

2. pagal kompetenciją  dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, padeda prižiūrėti jų įgyvendinimą, atlieka stebėseną, vertina strateginio planavimo procesų kokybę, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais ministerijoje ir už jos ribų. Pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos metinio veiklos plano rengimo procese;

3. atlieka ministerijos bei įstaigų prie ministerijos, kitų ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos procesų stebėseną ir analizę, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl veiklos procesų valdymo, jų optimizavimo ir efektyvinimo. Dalyvauja formuojant ministerijos veiklos kokybės rodiklius, kokybės valdymo procesus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

4. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kai keičiamas teisinis reglamentavimas socialinės apsaugos ir darbo ministrui priskirtose valdymo srityse;

5. analizuoja teisės aktų reikalavimų, patarėjui priskirtais klausimais, įgyvendinimą ministerijoje ir teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus, taip pat ir dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų ar dėl vienodos teisės aktų taikymo praktikos formavimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų veikloje. Ministerijos veiklos srityje atlieka teismų praktikos stebėseną, analizuoja teismų suformuluotus teisės išaiškinimus ir teisės taikymo taisykles, teisės taikymo problemas. Stebi kaip laikomasi BDAR reikalavimų ministerijoje;

6. koordinuoja ministerijos kanclerio pasirengimą Tarpinstituciniam pasitarimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. Apibendrina informaciją apie ministerijos teiktas pastabas ir pasiūlymus dėl į Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkę įtrauktų kitų įstaigų ar institucijų pateiktų teisės aktų projektų. Vertina kitų institucijų pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų;

7. bendradarbiauja su žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas atliekančiu ministerijos administracijos padaliniu įgyvendinant gerąją žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką, taikant žmogiškųjų išteklių valdymo metodus. Padeda kancleriui planuoti aprūpinimo žmonių ištekliais poreikį, prireikus, teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl žmonių išteklių pritraukimo;

8.  teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos struktūros ir pareigybių sąrašo pokyčių. Ministerijos vadovybės pavedimu gali dalyvauti ministerijos, taip pat įstaigų prie ministerijos, kitų ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių įstaigų struktūrinėse pertvarkose;

9. kanclerio pavedimu atstovauja ministeriją kitose įstaigose, valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose.