Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pensijų sistemos srityje;

turėti teisės aktų projektų rengimo patirties;

išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti socialinės apsaugos principus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus pensijų sistemos klausimais;

išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) reglamentus;

išmanyti pensijų sistemos vystymosi problemas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą politiką pensijų sistemos ir jos pertvarkos klausimais;

išmanyti Europos Tarybos socialinės apsaugos reglamentų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas pensijų sistemos klausimais, sugebėti analizuoti ir jomis vadovautis;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis bei gebėti šias pozicijas ir ataskaitas rengti;

būti susipažinusiam su kitų valstybių patirtimi pensijų sistemos srityje;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja formuojant ir vykdant Lietuvos Respublikos valstybės politiką pensijų sistemos klausimais, užtikrinant savalaikį socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimų vykdymą;

dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pensijų sistemos klausimais;

teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o jam pavedus – Ministerijos vadovybei dėl Ministerijos politikos, strategijos formavimo, tobulinimo ir ilgalaikių planų sudarymo ir vykdymo pensijų sistemos ir jos pertvarkos klausimais;

Ministerijos vadovybei pavedus, organizuoja ir dalyvauja rengiant koncepcijas ir programas pensijų sistemos tobulinimo ar pertvarkymo klausimais;

Ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja Ministerijai Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, jo komitetuose, komisijose, frakcijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ar komisijose, darbo grupėse, kitose ministerijose, įstaigose, visuomeninėse organizacijose;

koordinuoja metodinės pagalbos teikimą savivaldybių administracijoms ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo, rengia Lietuvos Respublikos poziciją pagal nustatytus reikalavimus ir tvarka, derina ją su suinteresuotomis institucijomis; teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose pasitarimuose; organizuoja ES direktyvų ir (ar) kitų ES dokumentų perkėlimą į nacionalinius teisės aktus;

rengia atsakymus į ES institucijų, valstybės institucijų, savivaldybių administracijų, įstaigų ir organizacijų paklausimus bei nagrinėja Skyriui nukreiptus kitų institucijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų siūlymus ir rengia atsakymus;

Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse, analizuojant valstybinių pensijų sistemos vystymo problemas ir rengiant šios sistemos tobulinimo kryptis;

prireikus Ministerijos nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms;

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

laikinai nesant Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojo, kurio pareigybės aprašyme numatytas laikinai nesančio Skyriaus vedėjo funkcijų vykdymas, vykdo Skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.