Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pensijų sistemos srityje;
3. turėti patirties rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių pensijų sistemą, tobulinimo, taip pat turėti patirties rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius pensijų sistemą;
5. išmanyti socialinės apsaugos principus, esamos pensijų sistemos vystymosi problemas, sugebėti analitiškai įvertinti mokslinę ar statistinę informaciją pensijų sistemos klausimais;
6. išmanyti pensijų sistemos išmokų mokėjimo į užsienį tvarką, ES valstybių kompetentingų įstaigų bendradarbiavimo pagrindus;
7. sugebėti vertinti atitinkamų ES teisės aktų atitiktį nacionalinei teisei bei žinoti šių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis bei gebėti šias ataskaitas rengti;
9. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valdymo sistemą, valstybės tarnybą, socialinės apsaugos ir darbo sritį, korupcijos prevenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) darbo reglamentus;
10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, taip pat išmanyti prognozavimo, modeliavimo ir analizės principus;
11. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktų rengimo tvarka,
12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
13. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ir derina su kitais Ministerijos administracijos padaliniais bei Ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – Ministerijos darbuotojai) ir suinteresuotomis institucijomis pensijų sistemą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
2. analizuoja kitų Ministerijos administracijos padalinių ir Ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ar valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus kompetencija, teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
3. rengia informaciją, išvadas ar atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo narių bei kitų institucijų, taip pat piliečių paklausimus pensijų sistemos klausimais;
4. analizuoja valstybės institucijų, profesinių sąjungų, darbdavių asocijuotų organizacijų ar kitų visuomeninių organizacijų ir gyventojų pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių pensijų sistemą, tobulinimo, įvertinus tokių pasiūlymų aktualumą, rengia argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybių Skyriaus vedėjui;
5. rengia rekomendacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų taikymo, konsultuoja jos darbuotojus;
6. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7. socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, bendradarbiavime su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia ar dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas šioms institucijoms ir organizacijoms;
8. analizuoja ir vertina, ar pensijų sistemą reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES reglamentų, direktyvų bei kitas tarptautinės teisės normas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus, o pastebėjus neatitikimus, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų suderinamumo galimybių;
9. renka ir nagrinėja medžiagą apie užsienio valstybių pensijų sistemų praktiką ir, esant reikalui, naudoja ją rengiant teisės aktų projektus;
10. analizuoja ir sistemina Lietuvos Respublikos teismų praktiką sprendžiant pensijų sistemos išmokų bylas;
11. dalyvauja tarpinstitucinėse darbo grupėse, analizuojant pensijų sistemos vystymo problemas;
12. rengia informaciją ir ataskaitas ES institucijoms ir Lietuvos pozicijų projektus. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir programose, kurios vykdomos Ministerijos veiklos ribose;
13. prireikus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, svarstant susijusius su pensijų sistema teisės aktų projektus, atstovauja Ministerijai Skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose;
14. nuolat kaupia ir atnaujina informaciją apie pensijų kaupimo sistemos eigą interneto svetainėje http://www.pensijusistema.lt;
15. bendradarbiauja su Ministerijos administracijos padaliniais ir Ministerijos darbuotojais, kitų ministerijų ir suinteresuotųjų institucijų atitinkamais padaliniais dėl pensijų sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių ir dėl vienodo šią sferą reglamentuojančių įstatymų taikymo, dalyvauja Ministerijos darbo grupėse;
16. tvarko Skyriaus dokumentus, siekiant užtikrinti Skyriaus bylų perdavimą Ministerijos archyvui pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus;
17. įkelia Skyriaus parengtus teisės aktų projektus į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.