Pareigų aprašymas Spausdinti

PECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinio darbo studijų krypties arba ekonomikos studijų krypties, arba sociologijos studijų krypties, arba viešojo administravimo studijų, arba vadybos studijų krypties išsilavinimą;
2. turėti ne trumpesnę kaip 4 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir darbo srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo ir socialinės apsaugos sistemą, sąlygojančią gyventojų socialinį saugumą, gyvenimo lygį, pajamų pasiskirstymą, galimybę naudotis sukurtais resursais ir dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat išmanyti dokumentus, reglamentuojančius ES socialinės apsaugos ir socialinės atskirties mažinimo politiką;
4. išmanyti socialinės atskirties mažinimo politiką ir jos įtaką socialinio saugumo, socialinio teisingumo ir socialinės sanglaudos klausimams;
5. išmanyti socialinės atskirties mažinimo politikos įgyvendinimo stebėsenos procesą ES lygmeniu;
6. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties politiką ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, Lietuvos Respublikos pozicijų bei ataskaitų iš ES institucijų darbo susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas, susijusias su Lietuvos Respublikos ir ES socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties politika;
8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. koordinuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių (darbų, veiksmų) socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą;
2. analizuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių socialinės apsaugos ir darbo srityje vykdymą ir teikia informaciją socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė) bei Vyriausybei apie jų vykdymą;
3. koordinuoja ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų bei vystymosi darbotvarkėse bei planuose, tarpinstituciniuose veiksmų planuose;
4. koordinuoja ministerijos vykdomas priemones siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslus, rengia ataskaitas;
5. teikia siūlymus grupės vadovui dėl prioritetų ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams ir rengia ministerijos veiklos prioritetų įgyvendinimo ataskaitas;
6. dalyvauja formuojant valstybės biudžeto lėšų poreikį ateinančių metų ministerijos veiklos prioritetams bei einamųjų metų lėšų perskirstymui prioritetinėms sritims;
7. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų, vertina kitų institucijų teikiamų teisės aktų projektų poveikį skurdui ir socialinės atskirties mažinimui;
8. rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus skurdo mažinimo srityje;
5.9. dalyvauja Europos Komisijos organizuojamoje socialinės apsaugos stiprinimo politikos įgyvendinimo veikloje, Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos Socialinės apsaugos komiteto (pakaitinis narys), Rodiklių pogrupio (ISG) (pakaitinis narys), Europos Komisijos bei kitų tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje;
10. vertina ministerijos formuojamą valstybės politiką ir jos įgyvendinimą skurdo mažinimo srityje ir teikia pasiūlymus grupės vadovui dėl jos tobulinimo;
11. siekiant skatinti ir įgyvendinti daugiafunkcinį socialinės atskirties pobūdį, dalyvauja įvairiose kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų teisės aktų rengimo ir įgyvendinimo procesuose bei komisijų ir darbo grupių veikloje, atstovauja ministerijai Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose sprendžiant skurdo ar socialinės atskirties klausimus;
12. organizuoja ir koordinuoja ministerijos bendradarbiavimą su Lietuvos statistikos departamentu, dalyvauja Statistikos tarybos veikloje;
13. vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;
14. dalyvauja formuojant naujo ES ir kitų tarptautinių fondų programavimo periodo gaires ir planuojant lėšas skurdui mažinti ir socialinės aprėpčiai didinti;
15. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų lėšų panaudojimo pagal grupei priskirtų įgyvendinti programų ir (ar) priemonių koordinavimą ir kontrolę;
16. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
17. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;
18. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.