Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo teisės aktų rengimo srityje patirtį, taip pat turėti patirties valstybinio socialinio draudimo srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo sritį, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;
4. išmanyti valstybinio socialinio draudimo administravimo sistemą, sveikatos draudimo bei mokesčių administravimo pagrindus;
5. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinio socialinio draudimo sistemą, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą bei socialinio draudimo garantijas;
6. žinoti Europos Sąjungos (toliau – ES) institucinę sistemą, ES teisės nuostatas socialinės apsaugos ir darbo politikos srityje, turėti darbo su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylomis patirties;
7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, apibrėžti problemas, surasti racionalius problemų sprendimo būdus ir metodus;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);
10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti, planuoti bei kontroliuoti Skyriaus veiklą tam, kad būtų tinkamai formuojama valstybės politika socialinio draudimo srityje;
2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir esant reikalui socialinės apsaugos ir darbo ministrui, viceministrui ar kancleriui (toliau – vadovybė) dėl Lietuvos Respublikos socialinės politikos įgyvendinimo bei reikalingo galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo;
3. rengia medžiagą valstybinio socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir socialinių krypčių bei kitų socialinės apsaugos programų projektams, siekiant sėkmingo programų bei projektų vykdymo;
4. esant reikalui rengia Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo bei kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, padėsiančius spręsti jų taikymo praktikoje kylančias problemas;
5. teikia Skyriaus vedėjui ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) vadovybei išvadas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – valdyba) kompetencijai priskiriamų teisės aktų projektų valstybinio socialinio draudimo klausimais, rengia valdybai paaiškinimus pagal jos paklausimus dėl socialinio draudimo įstatymų taikymo, užtikrinant įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų suderinamumą;
6. rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai), kitų ministerijų ar valstybės valdymo institucijų parengtų ir pateiktų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
7. rengia informaciją, raštus ir išvadas dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų institucijų paklausimų valstybinio socialinio draudimo klausimais;
8. analizuoja kitų valstybės valdymo institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir rengia išvadas bei teikia argumentuotus atsakymus į šiuos paklausimus bei pasiūlymus, siekiant formuoti ministerijos vykdomą politiką socialinio draudimo srityje;
9. organizuoja ir koordinuoja statutinių pareigūnų ir karių valstybinio socialinio draudimo teisinio reguliavimo tobulinimą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei dėl šios sistemos tobulinimo bei pertvarkymo;
10. analizuoja privalomojo ir savanoriškojo ligos ir motinystės socialinio draudimo suderinamumą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl savanoriškojo ligos ir motinystės socialinio draudimo tobulinimo;
11. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, kitų ministerijų bei suinteresuotųjų institucijų atitinkamais administracijos padaliniais dėl galiojančios valstybinio socialinio draudimo sistemos tobulinimo perspektyvų ir krypčių, siekiant vienodos šią sferą reglamentuojančių įstatymų taikymo praktikos;
12. analizuoja ir vertina, ar valstybinį socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES reglamentų, direktyvų bei kitas tarptautinės teisės normas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus. Pastebėjus neatitikimus teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų suderinamumo galimybių;
13. dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, darbo grupėse, projektuose bei programose, kurios vykdomos ministerijos veiklos bei Skyriaus kompetencijos ribose;
14. prireikus dalyvauja Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES procese, siekiant tinkamo ministerijos pasirengimo pirmininkauti ES ministerijos kompetencijai priskirtais su socialiniu draudimu susijusiais klausimais;
15. dalykiniuose susitikimuose, seminaruose, paskaitose ir per žiniasklaidos priemones aiškina valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių norminių aktų taikymo tvarką, siekiant informuoti visuomenę apie ministerijos vykdomą socialinę politiką;
16. dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ar Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose svarstant susijusius su valstybinio socialinio draudimo sistema įstatymų projektus, atstovauja ministerijai Skyriaus kompetencijai priklausiančiais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis;
18. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, pirmumo teise vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.