Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo su informacija ir jos analize patirtį, ir ne trumpesnę kaip šešių mėnesių darbo patirtį rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant tarptautinius projektus moterų ir vyrų lygybės srityje;
3. žinoti pagrindines ES sutarčių nuostatas moterų ir vyrų lygybės srityje, ES teisės aktus ir tarptautines sutartis, reglamentuojančias moterų ir vyrų lygybę, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su moterų ir vyrų lygybe, gebėti taikyti šiuos teisės aktus darbe;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų, tarptautinių organizacijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją, žinoti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, moterų ir vyrų lygių galimybių institucinius mechanizmus;
6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, pažymas, išvadas;
8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
9. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonių įgyvendinimo konkursus, šių konkursų nuostatus, organizuoja projektų atrankos ir vertinimo komisijos darbą, rengia posėdžių protokolus, konsultuoja pareiškėjus, rengia sprendimų projektus dėl konkursų rezultatų, praneša projektus teikusiems asmenims apie konkursų rezultatus;
2. planuoja ir administruoja Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonių įgyvendinimo lėšas;
3. atlieka Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir atsiskaitomybę, rengia metines ataskaitas;
4. techniškai aptarnauja Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos veiklą, rengia posėdžių protokolus;
5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus įvairiems moterų ir vyrų lygybės klausimams bei susijusioms problemoms spręsti;
6. rengia informaciją, susijusią su Jungtinių Tautų moterų padėties komisijos ir susijusių Jungtinių Tautų Organizacijos organų veikla, Šiaurės ir Baltijos šalių lyčių lygybės ministrų bendradarbiavimu, rengia ir įgyvendina bendradarbiavimo sutartis;
7. įgyvendina priemones Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo moterų ir vyrų lygių galimybių srityje;
8. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimą Lietuvoje ir užsienio valstybėse, rengia ir dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas ir informaciją ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms apie moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimą Lietuvoje, rengia medžiagą, pranešimus ministerijos vadovų susitikimams ir konferencijoms įvairiais moterų ir vyrų lygybės aspektais;
9. dalyvauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, svarstant su ministerijos veikla susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;
10. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais i juridiniais asmenimis bei kitomis organizacijomis,;
11. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
12. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
13. teikia informaciją ir metodinę pagalbą moterų ir vyrų lygybės klausimais nevyriausybinėms organizacijoms, dalyvauja šių organizacijų renginiuose, rengia pranešimus;
14. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.