Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 4 metų darbo patirtį bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis srityje;

3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šeimos gerovės politiką, būti susipažinusiam su tarptautiniais dokumentais, Europos Sąjungos šalių šeimos teisę reglamentuojančiais dokumentais;

4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius ir korupcijos prevenciją;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti nuolat atsinaujinančią informaciją, analizuoti tarptautinę praktiką šeimos gerovės, paslaugų šeimai srityse, gebėti teikti išvadas, atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, rengti ministerijos vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, strategijų, programų, koncepcijų rengimo taisykles bei derinimo tvarką, dokumentų rengimo taisykles;

8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

9. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų arba prancūzų, arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti skyriaus veiklą, jam laikinai nesant vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

2. rengia teisės aktų projektus dėl priemonių, susijusių su šeimos gerovės politikos įgyvendinimu ir demografinės būklės gerinimu, paslaugų šeimai srityje;

3. koordinuoja jo kompetencijai priskirtų nacionalinių ir tarptautinių programų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas ministerijos atstovavimas jos kompetencijos srityse;

4. siekiant užtikrinti operatyvų ir tinkamą Lietuvos Respublikos interesų Europos Sąjungoje (toliau – ES) atstovavimą, teikia išvadas, apibendrinimus tarptautinėms organizacijoms jos kompetencijai priskirtais paslaugų šeimai klausimais;

5. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su atitinkamomis nacionalinėmis ir užsienio šalių institucijomis paslaugų šeimai klausimais tam, kad būtų galima laiku ir tinkamai reaguoti į kylančias problemas ir rasti tinkamus jų sprendimo būdus;

6. dalyvauja ES ekspertų komisijose ir darbo grupėse paslaugų šeimai klausimais;

7. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų bei gyventojų paklausimus paslaugų šeimai klausimais;

8. dalyvauja ministerijos vykdomų programų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis paslaugų šeimai klausimais;

9. teikia pasiūlymus dėl mokslo tiriamųjų darbų, reikalingų tobulinti paslaugų šeimai sritį tam, kad būtų nuolat analizuojamas priimamų ekonominių ir socialinių sprendimų poveikis šeimų gerovei;

10. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo įstaigomis, kuriant ir įgyvendinant priemones paslaugų šeimai klausimais;

11. organizuoja ir rengia pranešimus, ataskaitas, apžvalgas ir informaciją visuomenei bei tarptautinėms organizacijoms skyriaus įgyvendinamais klausimais;

12. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

13. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

14. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

15. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

16. vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.