Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3. turėti strateginio valdymo, pokyčių valdymo ir organizacijų vystymo srities žinių bei strateginio planavimo įgūdžių;

4. išmanyti ministerijos veiklos prioritetus, viešojo administravimo principus, šiuolaikinius vadybos metodus ir principus, strateginio planavimo principus, mokėti juos taikyti praktiškai;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę;

6. išmanyti Vyriausybės įstatymą, Vyriausybės darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, viešąjį administravimą ir korupcijos prevenciją;

7. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą;

8. gebėti tinkamai atstovauti Ministerijai ir pristatyti jos poziciją oficialiuose susitikimuose, Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

9. gebėti efektyviai ir savarankiškai spręsti savo kompetencijos klausimus, efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, administruoti pavaldžių padalinių veiklą;

10. būti susipažinusiam su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

11. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta ministro patvirtintame ministerijos pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

13. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

2. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

3. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

5. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant bei pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis Ministerijos strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina Ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

6. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

7. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas ar priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo;

8. koordinuoja ir kontroliuoja Ministerijos ir kitų sistemos institucijų veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą, užtikrina, kad įgyvendinant veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, žmogiškieji ir informacijos ištekliai;

9. kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos veiklos užduočių vykdymą, dokumentų valdymą, ministro įsakymu pavestų Ministerijos administracijos padalinių veiklą;

10. koordinuoja pavaldžių įstaigų administracinę ir ūkinę veiklą bei jų veiklą ministro priskirtose administravimo srityse;

11.užtikrina efektyvios Ministro Pirmininko, Vyriausybės, ministro pavedimų ir jų vykdymo rezultatų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą;

12. koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos bendrųjų nuostatų įgyvendinimą ministerijoje;

13. koordinuoja teisėkūros valdymo sistemos plėtojimą ir teisinį atstovavimą;

14. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą ministerijoje, koordinuoja teisėkūros plano rengimą ir įgyvendinimą;

15. pagal ministerijos kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ekstremalių situacijų ministerijoje valdymą, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiksmų planų, susijusių su mobilizacija rengimą;

16. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant, pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja viešojo valdymo tobulinimą, veiklos kokybės valdymą, kokybės vadybos principų įgyvendinimą, veiklos procesų valdymą ministerijoje bei jai pavaldžiose įstaigose, teikia su tuo susijusius pasiūlymus ministrui;

17. vykdo ministro paskirtas užduotis, atlikdamas savo funkcijas ir užduotis, duoda pavedimus Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

18. saugo Ministerijos antspaudą, atsako už jo naudojimą arba įgalioja jį saugoti kitą valstybės tarnautoją;

19. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.