Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos sistemų aktuarinių skaičiavimų srityje;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pensijų sistemą bei mokesčių sistemos pagrindus;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis bei mokėti šias ataskaitas rengti;

būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovavimo principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

išmanyti ir mokėti pritaikyti praktiniame darbe prognozavimo, aktuarinio modeliavimo ir duomenų bazių analizės principus;

sugebėti analitiškai įvertinti mokslinę, informacinę statistinę medžiagą socialinio draudimo sistemos klausimais;

sugebėti analizuoti iš ES institucijų gaunamus dokumentus (ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kt.), rengti apibendrinimus;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:     

dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse analizuojant pensijų sistemų dizaino, finansinio stabilumo ir pakankamumo problemas;

dalyvauja rengiant pensijų sistemą reglamentuojančių  teisės aktų projektus;

atlieka pensijų sistemą reglamentuojančių teisės aktų projektų ekonominę bei socialinę analizę, vertina jų atitikimą ES teisės aktų reikalavimams;

vykdo pensijų kaupimo (papildomų pensijų) sistemos monitoringą, analizuoja šios sistemos vystymosi raidą ir, atsižvelgiant į pokyčius, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šią sistemą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

modeliuoja pensijų sistemos dizaino poveikį Valstybinio socialinio draudimo fondo ir apdraustųjų socialinių teisių turiniui ir apimčiai;

ruošia pensijų sistemos išmokų biudžetines projekcijas Europos Komisijos (toliau – EK) Ekonominės politikos komiteto (EPC) Senėjimo darbo grupei (AWG) pagal jų pateiktas makroekonomines prielaidas ir metodologiją ir gina jų patikimumą peer review procedūros metu tam, kad vėliau jos būtų naudojamos šalies finansinio stabilumo vertinimui ir rengiant informaciją Stabilumo programai;

atlieka Teorinės pensijų pakeitimo normos skaičiavimus pagal EK Socialinės politikos komiteto Indikatorių pogrupio reikalaujamą vieningą visoms valstybėms narėms metodiką;

dalyvauja Ad hoc pagrindu sudaromos EK Socialinės apsaugos komiteto Senėjimo darbo grupės veikloje, dalyvauja rengiant Pensijų adekvatumo ataskaitą, teikia šiai ataskaitai būtinus duomenis, vertina parengtus jos projektus ir teikia jiems pastabas;

siekiant užtikrinti pensijų sistemos atsparumą populiacijos senėjimo padariniams ateityje, socialinio draudimo biudžeto modelių pagalba, pasikeitus prielaidoms, nuolat tiria ir analizuoja pensijų sistemos būklę bei teikia pasiūlymus;

prognozuoja Lietuvos Respublikos pensijų sistemos ilgalaikį stabilumą bei pensijų išmokų lygį bei vertina šiuos rodiklius pagal EK nustatytą metodiką, lyginti su kitų valstybių rodikliais, vertinant pensijų sistemų ypatumus;

dalyvauja Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, pildo klausimynus, rengia ar dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas šioms institucijoms ir organizacijoms, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pensijų sistemos tobulinimą bei būtinos informacijos apie pensijų sistemos plėtrą ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą pateikimą;

rengia valstybinių pensijų ir šalpos pensijų sistemų finansinį vertinimą, aprėpties būklę bei išmokų lygį;

analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir su tuo susijusią informaciją;

kaupia ir analizuoja statistinę, prognozinę ir kitą mokslinę informaciją apie pensijų kaupimo sistemos funkcionavimą Lietuvos Respublikoje, pensijų kaupimo sistemos reformų ekonominį bei socialinį poveikį kitose valstybėse, siekiant užtikrinti savalaikį būtinos informacijos pateikimą bei atlikti būtinus paskaičiavimus dėl rengiamų teisės aktų projektų;

analizuoja kitų ES valstybių socialinės apsaugos sistemas, siekiant pritaikyti geriausią praktiką Lietuvos pensijų sistemos tobulinimui (Atviro koordinavimo metodas);

kaupia ir atnaujina statistinę informaciją apie šalies ekonominius ir socialinius rodiklius, siekiant užtikrinti būtinos informacijos pateikimą laiku bei atlikti būtinus paskaičiavimus dėl rengiamų projektų;

kaupia ir atnaujina informaciją apie pensijų kaupimo sistemos eigą ir kartu su Pensijų fondų asociacija ir Lietuvos banku atnaujina internetinę pensijų skaičiuoklę interneto svetainėje http://www.pensijusistema.lt;

bendradarbiauja, keičiasi informacija, patirtimi su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais bei ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, ministerijai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojais ir darbuotojais dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) bei su kitų valstybės, savivaldybių institucijų, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių valstybės institucijų darbuotojais, ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą;

atsako už matematinio socialinio draudimo sistemos prognozavimo modelio įsigijimą, tobulinimą, atnaujinimą pagal EK Ekonominės politikos komiteto (EPC) Senėjimo darbo grupės (AWG) metodinius reikalavimus bei vykdomas reformas;

kaupia apdraustųjų, socialinio draudimo, kaupimo, šalpos ir valstybinių pensijų duomenų bazes ir formuoja įeinančią informaciją matematiniam socialinio draudimo sistemos prognozavimo modeliui;

pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.