Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį socialinio darbo su likusiais be tėvų globos vaikais ar jaunuoliais, buvusiais vaikų globos namų auklėtiniais;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo, socialinių garantijų, profesijos pripažinimo sistemas, metodinių socialinio darbo centrų veiklą;

4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius bei korupcijos prevenciją;

5.teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;

6. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. rengia teisės norminių aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą, atestaciją, darbo apmokėjimą, metodinių socialinio darbo centrų veiklą, socialinio darbo organizavimo, globos centrų veiklą ir pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, bei kitų socialinio darbo ir paslaugų sričių projektus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas, tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti teisės aktų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų sistemai;

2. užtikrindamas efektyvų socialinių paslaugų teikimą ir įvertindamas socialinio darbo specifiką, renka, analizuoja ir sistemina statistinę informaciją apie socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestį, taikomas socialines garantijas, socialinių darbuotojų išsilavinimą ir bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, rengia siūlymus teisės aktų projektams, reglamentuojantiems socialinių paslaugų srities darbuotojų socialines garantijas;

3. planuodamas socialinio darbo sistemos vystymosi kryptis, teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiems subjektams;

4. teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, socialinių paslaugų įstaigoms dėl globos centrų veiklos;

5 koordinuoja „Mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus“ priemonę;

6. rengia ir teikia medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais;

7. dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus socialinio darbo, socialinių paslaugų klausimais;

8. kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, prireikus dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;

10. tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir parengia jas atidavimui į archyvą;

11. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

12. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

13. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą

14. vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.