Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimą  ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos politikos srityje;

 išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos bei tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą;  

 turėti bendradarbiavimo su valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis patirties vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje;

 mokėti rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti pasiūlymus ir išvadas;

 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 organizuoja Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą ir ją techniškai aptarnauja;

 dalyvauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji, įgyvendinime;

 prižiūri ir koordinuoja Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatytų vaiko apsaugos priemonių – mobiliųjų komandų ir laikinosios vaiko priežiūros instituto – veiklą, įgyvendinimą ir šių priemonių kokybę, analizuoja praktinėje veikloje kylančius iššūkius, rengia ir teikia pasiūlymus dėl šių iššūkių sprendimo ir nurodytų priemonių tobulinimo;

 savo kompetencijos ribose renka informaciją apie vaikus ir šeimas iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS), vertina SPIS veikimą, rengia ir teikia pasiūlymus dėl SPIS tobulinimo, SPIS sąsajos su kitais registrais poreikio ir koordinuoja tokių sąsajų atsiradimą; 

 įgyvendina Vaiko gerovės veiksmų plano ir (ar) kitų valstybinių vaiko teisių apsaugos ir gerovės užtikrinimo programų priemones, analizuoja jų tikslingumą ir poveikį vaikams;

 organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis vaiko teisių apsaugos srityje;

 prireikus dalyvauja pagal ministerijos vykdomas priemones finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;

 teikia metodinę pagalbą savo veiklos srityje kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

 nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

 bendradarbiauja su ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis jo veiklos srityje veikiančiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keičiantis savo žinioje esančia, kitų įstaigų ir ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, rengiant informaciją ar nuomonę kitiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams pagal užklausas, taip pat ministerijos internetiniam puslapiui; koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

 renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko teisių įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikoje, numato priemones vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko gerovės situacijos gerinimui;

 atstovauja ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu savo kompetencijos ribose;

 rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) grupės vadovui informaciją, ataskaitas, analitines žinias vaiko apsaugos politikos ir šeimos politikos įgyvendinimo klausimais;

 pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis.