Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių, arba ugdymo mokslų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šeimos politikos įgyvendinimo srityje; pageidautina, ir vaiko teisių apsaugos srityje;
4.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos bei tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius šeimos politiką, šeimos ir vaiko gerovę;   
4.3. gebėti atlikti teisės aktų vertinimą, teikti išvadas dėl teisės aktų;
4.4. turėti bendradarbiavimo patirties šeimos klausimais su valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
4.5. mokėti rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti pasiūlymus ir išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;  
4.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu.


 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant teisės aktų, strateginio planavimo ir kitus dokumentus savo veiklos srityje, atlieka jų antikorupcinį vertinimą, teikia pasiūlymus teisės aktų projektams;
5.2. organizuoja Šeimos politikos komisijos darbą ir ją techniškai aptarnauja;
5.3. organizuoja Neformalios šeimos tarybos darbą ir ją techniškai aptarnauja;
5.4. dalyvauja rengiant Šeimos kortelės programą ir tvarkos aprašą, koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.5. savo kompetencijos ribose koordinuoja ilgalaikės šeimos stiprinimo programos rengimą, užtikrina jos stebėseną ir koordinuoja praktinį įgyvendinimą;
5.6. rengia ir tikslina demografijos, migracijos ir integracijos strategijos tarpinstitucinius planus, koordinuoja vertinimo kriterijų aprašymų rengimą;
5.7. organizuoja teikimų  dėl daugiavaikių motinų apdovanojimų rengimą ir teikimą;
5.8. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, taip pat ir Ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis šeimos politikos srityje;
5.9. prireikus dalyvauja pagal ministerijos vykdomas priemones finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;
5.10. teikia metodinę pagalbą savo veiklos srityje kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;
5.11. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudaromų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų, planavimo ir kitų dokumentų projektus šeimos politikos klausimais, svarstant su ministerijos veikla šioje srityje susijusius klausimus, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas ar informaciją, tame tarpe ir ministerijos internetiniam puslapiui, kitiems ministerijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
5.12. siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
5.13. nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo narių raštus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus;
5.14. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją šeimos politikos ir savo kompetencijos ribose, demografijos klausimais Lietuvos Respublikoje, numato priemones šeimos gerovės situacijai ir demografinei būklei gerinti;
5.15. atstovauja ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu savo kompetencijos ribose;
5.16. rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir (ar) grupės vadovui informaciją, ataskaitas, analitines žinias šeimos politikos įgyvendinimo klausimais;
5.17. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis grupės žinioje esančia, kitų  ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais, vyriausiuoju patarėju šeimos klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
5.18. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;
5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, susijusius su grupės funkcijomis, pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.