Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo patirtį;

4.3. labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti finansinę ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

4.4. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

4.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;

4.8. mokėti dirbti kompiuterine programa „eApskaita”, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema;

4.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis  darbuotojas atlieka šias funkcijas:

5.1.  padeda rengti ministerijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, jų pakeitimo projektus;

5.2. atsižvelgiant į ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais ministerijos darbuotojais  padeda rengti ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms;

5.3. renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš ministerijos darbuotojų, įstaigų prie ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;

5.4. organizuoja ir koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų rengimą ir tikslinimą, renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia informaciją apie nurodytų planų vykdymą;

5.5. dalyvauja planuojant lėšų poreikį šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms ir kitoms socialinėms išmokoms, mokamoms iš valstybės biudžeto, analizuoja ataskaitas ir kitą informaciją apie lėšų šioms išmokoms panaudojimą, gavėjų skaičiaus kitimą bei rengia statistinę analitinę informaciją ir teikia siūlymus dėl šių išmokų lėšų perskirstymo skyriaus vedėjui;

5.6. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei dalyvauja rengiant ketvirtines ir metines ataskaitas apie socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

5.7. rengia su socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimu ir įgyvendinimu susijusius projektus, informaciją;

5.8. suveda ir tikslina ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis, taip pat informaciją apie nurodytuose dokumentuose nurodytų programų ir (ar) priemonių vykdymą Stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – SIS);

5.9. kas ketvirtį surenka iš ministerijos darbuotojų, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų informaciją apie ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių įgyvendinimą, vertinimo kriterijų faktines reikšmes, ją analizuoja, susistemina ir suveda į SIS;

5.10. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną,  padeda rengti strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas ir metinio veiklos plano vykdymo metinę ataskaitą;

5.11. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp ministerijos vykdomų programų ir priemonių;

5.12. renka, analizuoja ir vertina ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra ministerija, įstaigos prie ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;

5.13. atsako už pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą, dokumentų (išskyrus ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatas) tvarkymą skyriuje, skyriaus vedėjui pavedus, perduoda skyriaus bylas (dokumentus) į ministerijos archyvą;

5.14. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, Europos Sąjungos institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia skyriaus vedėjui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų  planavimo dokumentų, susijusių su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi, projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos kitais su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi susijusiais klausimais;

5.15. rengia pasiūlymus dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) ministerijai pavaldžių įstaigų, planavimo dokumentų projektų;

5.16. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;

5.17. dalyvauja rengiant planavimo dokumentų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimi;

5.18. teikia pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms, planavimo dokumentų projektų;

5.19. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl, planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinę apsaugą ir darbą, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

5.20. konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus jų veikloje iškylančiais klausimais;

5.21. teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

5.22. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, jam pavestų užduočių vykdymą;

5.23. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

5.24. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant  ministerijos veiklos projektus;

5.25. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.