Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą žurnalistikos studijų krypties, politikos mokslų studijų krypties, komunikacijos studijų krypties, sociologijos studijų krypties, verslo studijų krypties, rinkodaros studijų krypties, ekonomikos studijų krypties arba vadybos studijų krypties išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, komunikacijos ar žurnalistikos srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo sistema, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

1.4. išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo sritį;

1.5. būti susipažinusiam su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimais;

1.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, veiklą;

1.7. gebėti savarankiškai planuoti, koordinuoti ryšių su visuomene ir komunikacijos strategijų, planų, priemonių ir projektų įgyvendinimą;

1.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

1.10. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

2.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą bei yra atsakingas už skyriaus uždavinių, funkcijų ir skyriui pavestų pavedimų bei užduočių kokybišką ir savalaikį vykdymą;

2.2. siekdamas įgyvendinti skyriaus tikslus ir uždavinius, formuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) komunikacijos ir ryšių su visuomene bei vidinės komunikacijos koncepcijas, strategijas, planus, organizuoja jų įgyvendinimą, rengia ir organizuoja skyriaus veiklos planų įgyvendinimą ir už tai atsiskaito ministerijoje nustatyta tvarka;

2.3. koordinuoja ministerijos ir prižiūri įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų viešosios informacijos sklaidą;

2.4. organizuoja informacijos visuomenei rengimą, rinkimą, kaupimą, apdorojimą apie ministerijos sprendimus, įvykius, visuomenei aktualią ir naudingą informaciją, ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio, ministerijos darbuotojų ir įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų organizuojamus susitikimus, vizitus, užsienio specialistų apsilankymus, ministerijos darbuotojų svarbius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su ministerijos veikla susijusius klausimus;

2.5. organizuoja ir kontroliuoja informacijos skelbimą ministerijos interneto ir intraneto svetainėse, užtikrina svetainių turinio valdymą ir tobulinimą, prižiūri interneto administratorių vykdomą šiose svetainėse informavimą apie ministerijos veiklą, renginius, aktualijas; kontroliuoja ministerijos interneto svetainės stiliaus kūrimą ir palaikymą; atlieka ministerijos interneto svetainėje skelbiamo turinio ir grafinio stiliaus kokybės kontrolę;

2.6. užtikrina veiksmingą ministerijos veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose Facebook ir kt. skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir tinkamą administravimą;

2.7. organizuoja ir kontroliuoja pranešimų žiniasklaidai rengimą ir platinimą, su ministru derina oficialią ministerijos poziciją pranešimams spaudai, organizuoja ir kontroliuoja atsakymų į žurnalistų užklausas rengimą ir teikimą, organizuoja interviu su žiniasklaidos atstovais, prižiūri rengiamus komentarus žiniasklaidai ir straipsnius, susijusius su ministerijos veikla, palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonių atstovais, organizuoja spaudos konferencijas ir organizuoja joms reikalingų informacinių paketų rengimą, šiais klausimais konsultuoja ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį ir ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

2.8. kartu su ministro patarėju (ryšiams su visuomene), suderinus su ministru, planuoja ir organizuoja ministerijos visuomenės informavimo kampanijas ir veiklas, kontroliuoja jų vykdymą; inicijuoja ir planuoja ryšių su visuomene renginius;

2.9. užtikrina sistemingą valstybės institucijų ir žiniasklaidos pateikiamos informacijos, susijusios su ministerijos veikla, rinkimą, analizę, teikia ministrui ir ministro patarėjui (ryšiams su visuomene) siūlymus dėl reagavimo į netikslią ar negatyvią informaciją, nustato žinių apie ministerijos ir jos veiklą poreikį bei užtikina jos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių;

2.10. valdo komunikacijos ir ryšių su visuomene rizikas ir komunikacijos krizes;

2.11. užtikrina ministerijos administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų konsultavimą, teikia pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais vidinių mokymų medžiagos parengimą ir mokymų pravedimą;

2.12. užtikrina spaudos prenumeravimą ir užprenumeruotų leidinių paskirstymą jų gavėjams;

2.13. užtikrina tinkamą ministerijos vizualinio identiteto naudojimą, ministerijos informacinius spaudinius ir kitą viešinimo medžiagos tinkamą vizualinį apipavidalinimą, organizuoja ministerijos renginių ir įvykių fotografavimą, tinkamą nuotraukų archyvo tvarkymą;

2.14. organizuoja oficialių ministerijos sveikinimo kalbų, padėkų, pranešimų, kitų proginių ir viešųjų tekstų rengimą;

2.15. organizuoja reprezentacinių priemonių įsigijimą ir kontroliuoja jų naudojimą;

2.16. užtikrina kasdienį visuomenės informavimo priemonių pranešimų monitoringą bei duomenų pateikimą ministrui ir ministro patarėjui (ryšiams su visuomene), planuoja, organizuoja ir kontroliuoja visuomenės nuomonės apie ministerijos veiklą tyrimus;

2.17. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir kitomis organizacijomis įgyvendinant  ministerijos komunikacijos ir ryšių su visuomene projektus, koordinuoja ministerijos atstovavimą ryšių su visuomene srityje kitų institucijų organizuojamuose renginiuose ir projektuose;

2.18. teikia siūlymus ministrui dėl strateginės komunikacijos ir ryšių su visuomene politikos efektyvumo bei konsultuoja ministerijos darbuotojus, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, strateginės komunikacijos ir ryšių su visuomene klausimais;

2.19. dalyvauja formuojant, tobulinant ir įgyvendinant ministerijos vidinę komunikaciją, užtikrina aktualios informacijos platinimą ministerijos viduje, organizuoja vidinės komunikacijos priemonių įgyvendinimą skyriaus kompetencijos ribose, teikia informaciją ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams apie pastebėtus trūkumus ir konkrečius siūlymus ministrui dėl vidinės komunikacijos tobulinimo;

2.20. formuoja ministerijos identitetą, užtikrina ministerijos vizijos, misijos, tikslų ir vertybių sklaidą;

2.21. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vieningą ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą;

2.22. dalyvauja nustatant vidinio komunikavimo poreikį ir planuojant vidinės komunikacijos priemones bei kanalus;

2.23. užtikrina vidinių naujienų rengimą ir platinimą, koordinuoja keitimąsi informacija tarp ministerijos administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų;

2.24. organizuoja skyriaus veiklos informacijos ministerijos intraneto puslapyje skelbimą;

2.25. užtikrina ministro įsakymų ir pavedimų vykdymą skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

2.26. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;

2.27. planuoja skyriaus pirkimus ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, organizuoja perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą;

2.28. užtikrina skyriaus dalyvavimą ministerijos veiklos projektų planavime ir įgyvendinime;

2.29. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų administracijos padalinių veiklos procesus ir procedūras;

2.30 bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, vykdomų veiklos projektų komandomis, ministerijai pavaldžiomis įstaigomis ir įstaigomis prie ministerijos, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, ministerijos socialiniais partneriais;

2.31. atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

2.32. pagal skyriaus kompetenciją vykdo išankstinę ir einamąją biudžeto bei finansų kontrolę;

2.33. analizuoja skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis technologijų ir programinės įrangos įsigijimui, kūrimui ir tobulinimui;

2.34. organizuoja ir užtikrina ministro įsakymų projektų, ministerijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą;

2.35. vizuoja ministro įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

2.36. organizuoja skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių tinkamą ir savalaikį užpildymą;

2.37. užtikrina tinkamą skyriaus veiklos dokumentų tvarkymą ir saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

2.38. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas ir ministro pavedimus bei užduotis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

2.39. Pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus.